Výpoveď v skúšobnej dobe

Otázka:

Som v 3 mesačnej skúšobnej dobe a zamestnávateľ mi po 2 mesiacoch dal výpoveď. Nič som neporušila a svoju prácu som si vykonávala zodpovedne. Dôvod neuviedol, odmietol. Mám nejakú šancu zostať v práci? Prácu mám rada a okrem toho do súčasnej práce som nastúpila s istotu, že budem mať prácu. Ani mi nenapadlo, že by tu 3 mesačnú skúšobnú dobu mohli použiť proti mne.

Odpoveď:

Zamestnávateľ má právo so zamestnancom skončiť pracovný pomer aj v skúšobnej dobe a to aj bez uvedenia dôvodu. Dôvod nemusí súvisieť s kvalitou Vami vykonávanej práce, mohol si uvedomiť napríklad, že pre Vás nemá až toľko práce ako očakával. Pokiaľ teda nechce, dôvod nemusí uvádzať. Rovnaké platí aj v prípade, že by sa v skúšobnej dobe rozhodol skončiť pracovný pomer aj zamestnanec. Uvedené vyplýva z § 72 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

Čiastočne chránenými sú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy, kedy s nimi je možné skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len výnimočne: Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.“

V rozsudku Najvyššieho súdu ČR, sp. z. 21 Cdo 1807/2003 sa uvádza: “Zmyslom skúšobnej doby je, aby zamestnávateľ mohol náležite posúdiť, či zamestnanec spĺňa všetky predpoklady pre riadny výkon práce, a aby zamestnanec mohol zvážiť, či v novom pracovnom pomere zotrvá, alebo ho bezprostredne – pretože nezodpovedá jeho očakávaniam, skončí. Je nepochybné, že zmysel skúšobnej doby môže byť naplnený, len keď účastníci získajú (môžu získať) poznatky potrebné k rozhodnutiu, či budú chcieť v pracovnom pomere pokračovať alebo ho ukončiť; potrebné poznatky môžu získať len vtedy, keď zamestnanec bude po dohodnutú skúšobnú dobu skutočne vykonávať prácu.”

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákon neukladá zamestnávateľovi povinnosť uviesť pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe dôvod skončenia. Výnimka uviesť konkrétny a náležitý dôvod sa uplatňuje len v prípade tehotnej zamestnankyne, pri matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a pri dojčiacej žene.

Pracovný pomer v skúšobnej lehote je možné ukončiť dňom doručenia oznámenia, dňom určeným v oznámení alebo posledným dňom skúšobnej doby.

Vo Vašom prípade nie je zákonný dôvod, ktorý by Vám umožňoval zotrvať v práci. Skončenie pracovného pomeru by bolo neplatné len v prípade, keď:

  • oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe je zamestnancovi oznámené po uplynutí skúšobnej doby
  • ak v oznámení o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe je ako deň skončenia pracovného pomeru uvedený deň, ktorý nasleduje po uplynutí skúšobnej doby