Výpoveď zmluvy o tichom spoločenstve

Otázka:

Chceli by sme ako spoločnosť zrušiť zmluvu o tichom spoločenstve, ktorú sme uzavreli minulý rok s fyzickou osobou, ktorá je tichým spoločníkom. Nakoľko sa nám začalo dariť, nechceme sa už deliť o zisk s niekým iným. V zmluve nemáme dohodnuté spôsoby ukončenia. Môžeme zmluvu vypovedať?

Odpoveď:

Vypovedať zmluvu o tichom spoločenstve je samozrejme možné, avšak len v prípade, ak je uzavretá na neurčitú dobu. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnutý spôsob ukončenia, platí subsidiárne Obchodný zákonník, ktorý v § 679 upravuje možnosti zániku účasti tichého spoločníka na podnikaní. Toto ustanovenie umožňuje aj výpoveď zmluvy o tichom spoločenstve v § 679 ods. 1 písm. b), ktorý uvádza: Účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká výpoveďou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú.“ 

Vypovedať zmluvu o tichom spoločenstve podľa tohto ustanovenia pritom môže tak spoločnosť, ako aj tichý spoločník. Nakoľko zmluva ani Obchodný zákonník neuvádzajú presné dôvody výpovede, môže sa vypovedať bez uvedenia dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. 

Pokiaľ v zmluve o tichom spoločenstve nie je dohodnutá iná výpovedná doba, platí, že zmluvu je potrebné vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka. Čiže, aby zmluva zanikla k 31.12. daného roka, musí byť výpoveď doručená (nestačí len podanie na poštu) do konca júna tohto roka. Ak by sa doručila až 1.7. a neskôr, zmluva o tichom spoločenstve by zanikla až 31.12. nasledujúceho roka. 

Zákon síce nepredpisuje písomnú formu výpovede (s výnimkou prípadu, ak konkrétna zmluva uvádza, že ju možno zrušiť len písomne) a preto bude možná aj ústna výpoveď. Nakoľko sa však vypovedania zmluvy ústnou formou ťažko preukazuje, odporúčame, aby výpoveď bola písomná a pri doručení jej prevzatie druhá strana potvrdila. 

Po zániku zmluvy sa musí v lehote do 30 dní vrátiť tichému spoločníkovi vklad buď zvýšený alebo znížený o podiel na výsledku hospodárenia. 

V zmluve o tichom spoločenstve sme sa venovali aj v našom článku.