Výročná správa nadácie v roku 2019 – do kedy sa predkladá?

Otázka:

Založil som si teraz nadáciu pre syna. Náhodou som sa dozvedel, že musím predkladať nejakú správu každý rok. Neviem do kedy, čo to je za správa. Čo v nej je potrebné uviesť?

Odpoveď:

Pri výročnej správe sú dôležité dva dátumy – jej vyhotovenie a jej zverejnenie.

Lehota na vypracovanie výročnej správy je najneskôr do 30.06. nasledujúceho roka, za ktorý sa výročná správa vyhotovuje. Čiže za rok 2018 sa vyhotoví najneskôr do 30.06.2019. Lehota môže byť aj kratšia určená správnou radou alebo nadačnou listinou. 

Druhým dátumom je 15.07., do kedy je potrebné výročnú správu nadácie uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok. Čiže opäť výročná správa nadácie za rok 2018 musí byť uložená do 15.07.2019

Za porušenie povinnosti a neuloženie výročnej správy je pokuta až do výšky 1000 EUR. 

Uvedené dátumy vyplývajú z § 35 zákona o nadáciách. V zmysle tohto ustanovenia musí vyročná správa obsahovať tieto náležitosti:

  1. prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie
  2. ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke
  3. prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
  4. prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur
  5. prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili
  6. celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa  28 ods. 1a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
  7. zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období
  8. odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený
  9. prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
  10. ďalšie údaje, ktoré určí správna rada