Vysporiadanie spoluvlastníctva k pozemku, keď jeden spoluvlastnik zomrel

Otázka:

Dobrý deň. Prosím vás o radu. Môj problém je v tom, že vysporiadavam si parcelu a všetkých známych vlastníkov som oslovil. Súhlasia s vyporiadaním, ale jeden je na výpise z listu vlastníctva zosnulý už 3 roky a jeho podiel pravdepodobne prejde asi na maloletú vnučku, ale nie je ešte známy výsledok dedičského konania. Existuje nejaký spôsob, ako by sa to dalo dať do poriadku, ak ešte nie je ukončene dedičské konanie?

Odpoveď:

Pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musia byť účastníkmi dohody všetci podieloví spoluvlastníci. Pokiaľ došlo k úmrtiu niektorého zo spoluvlastníkov, odporúčame počkať na právoplatné skončenie dedičského konania, v ktorom bude jednoznačne určené, ktorý z dedičov sa stáva spoluvlastníkom nehnuteľnosti. 

Pokiaľ medzi spoluvlastníkmi nedôjde k dohode o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, môže byť spoluvlastníctvo na návrh niektorého zo spoluvlastníkov zrušené súdom. V takomto prípade musia byť účastníkmi konania všetci spoluvlastníci –  súd nemôže návrh prejednať len s časťou zo spoluvlastníkov. V prípade zrušenia spoluvlastníctva súdom bude teda tiež potrebné počkať na právoplatné skončenie dedičského konania, pričom účastníkom súdneho konania by bol ako spoluvlastník dedič, ktorý nadobudol predmetný spoluvlastnícky podiel. 

Uvedené potvrdil aj Krajský súd Žilina sp. zn. 8Co/291/2017 zo dňa 28. 3. 2018, ktorý vo svojom rozhodnutí uviedol: „Ak niektorý zo spoluvlastníkov zomrel, nie je možné zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo s (namiesto neho) do úvahy prichádzajúcimi dedičmi po ňom. Po každom podielovom spoluvlastníkovi, ktorý zomrel, musí prebehnúť dedičské konanie, v ktorom bude prejednaný príslušný podiel v predmetných nehnuteľnostiach a až po právoplatnom rozhodnutí o dedičstve, v ktorom bude jednoznačne určené, kto sa stáva vlastníkom podielu patriaceho pôvodne poručiteľovi, je možné viesť konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva voči tomuto novému spoluvlastníkovi.“ 

Rovnako poukazujeme aj na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo 124/2008 zo dňa 26. 02. 2010.