Výživné na exmanželku

Otázka:

Som invalidná dôchodkyňa. S manželom sme sa pred 3 mesiacmi rozviedli, nie som schopná sa uživiť nakoľko ma nikto momentálne nechce s mojím zdravotným stavom zamestnať. Mám nárok na výživne od exmanžela?

Odpoveď:

To, že ste invalidná dôchodkyňa neznamená, že Vám automaticky vznikne nárok na výživné rozvedeného manžela. Pri posudzovaní nároku výživné je potrebné vychádzať z ustanovení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o rodine“).  

Podľa § 72 ods. 1 zákona o rodine: „Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.“  

Súd by v takomto prípade posudzoval, nakoľko nie ste spôsobila zabezpečiť si základné potreby pre život sama. Nevychádzal by pri tom iba z Vašich aktuálnych príjmov, ale aj z potenciálnych možností a celkových majetkových pomerov. Zároveň by súd prihliadal na to, či Váš bývalý manžel je spôsobilý prispievať Vám na výživné. Vplyv na vyhodnotenie situácie by moli mať aj príčiny, ktoré viedli k rozvodu manželstva. 

Podľa § 72 ods.3 zákona o rodine: „Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.“