Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Otázka:

Som ženatý, avšak nežijeme s manželkou v spoločnej domácnosti. Manželke platím výživné, dala ma na súd pred dvoma rokmi a keďže bola ZŤP súd jej priznal výživné. Moja otázka je, keby som sa rozviedol, zaniká mi táto povinnosť alebo do kedy jej mám platiť?

Odpoveď:

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi zaniká zánikom manželstva, čiže rozvodom alebo smrťou jedného z manželov, príp. jeho vyhlásením za mŕtveho.  

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi je upravená v § 71 zákona o rodine, v zmysle ktorého Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.”

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi trvá počas celého manželstva a bez ohľadu na to, či manželia spolu žijú, alebo nie. Podstatou vyživovacej povinnosti medzi manželmi je zachovanie rovnakej životnej úrovne oboch manželov. Ak manželia neplnia svoju vzájomnú vyživovaciu povinnosť dobrovoľne, jeden z manželov sa môže domáhať (návrhom na súd) určenia vyživovacej povinnosti voči druhému manželovi. V tomto prípade zákon nepripúšťa, aby sa jeden z manželov dostal do nevýhodnejšieho postavenia napríklad v dôsledku starostlivosti o domácnosť alebo deti.

V prípade rozvodu manželstva vyživovacia povinnosť zaniká právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva z dôvodu zániku manželského vzťahu a teda naďalej nie je splnená podmienka manželstva na účely určenia vyživovacej povinnosti medzi manželmi.

Z praktického hľadiska Vám v prípade rozvodu v záujme predchádzania nedorozumeniam odporúčame doručiť na súd fotokópiu právoplatného rozsudku o rozvode s krátkym prípisom (listom). V tomto liste je potrebné uviesť, že dávate súdu na vedomie, že manželstvo zaniklo a a tým zanikla aj Vaša vyživovacia povinnosť k manželke. V liste treba uviesť dátum, Váš podpis a aj spisovú značku konania, v ktorom Vám bola uložená vyživovacia povinnosť na manželku (spisovú značku nájdete na rozhodnutí o určení výživného).

Výživné medzi manželmi treba odlišovať od výživného pre rozvedeného manžela. Príspevok na výživu rozvedeného manžela je samostatným nárokom s rozdielnymi podmienkami pre jeho priznanie a s rozdielnym rozsahom, ako je tomu u nároku na vzájomnú vyživovaciu povinnosť za trvania manželstva. Ak má súd rozhodnúť o nároku na stanovenie vyživovacej povinnosti podľa § 91 zák. o rod., potom možno túto povinnosť stanoviť len na dobu, pokiaľ manželstvo účastníkov konania skutočne trvalo.” (Rozsudok NS ČR sp. zn. 4Cz 7/1967)