Vyživovacia povinnosť po rozvode

Otázka:

Ako je to prosím s vyživovacou povinnosťou k deťom po rozvode? Máme maloletú dcérku, dieťa bolo zverené do starostlivosti mne ako matke. Do kedy bude bývalý manžel musieť platiť na dcéru výživné?

Odpoveď:

Vyživovaciu povinnosť po rozvode manželov upravuje §24 ods. 1 Zákona o rodine nasledovne: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“

Toto ustanovenie možno uplatniť vtedy, ak sa súd rozhodne zveriť maloleté dieťa do starostlivosti jedného z rodičov, na základe čoho určí výšku výživného, resp. rozsah vyživovacej povinnosti, ktorú budú rodičia vynakladať po rozvode na dieťa. Výživné má prednosť pred všetkými výdavkami, pričom do úvahy sa berú tie výdavky, ktoré nie je možné nevyhnutne vynaložiť. To je samozrejme už na preskúmaní súdom, ktorý skúma schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Je to zákonná povinnosť rodiča, ktorá vyplýva zo zákona o rodine a trvá až do času, kým dieťa nie je schopné sa živiť samé.

Iné to je v prípade, ak je dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov. V tomto prípade je na zvážení súdu, či výživné určí. Nie je to v každom prípade nevyhnutné. Zákon o rodine v § 62 ods. 6 hovorí: Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.“
a ďalej uvádza: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.“

Uvedené ustanovenia hovoria o tom, že nie je podmienkou určiť výživné aj pri striedavej osobnej starostlivosti. Je na zvážení súdu, či určí výživné na základe príjmu, ktorý musia obidvaja rodičia preukázať na súde. V prípade, ak má jeden z rodičov neporovnateľne vyšší príjem, súd je povinný určiť výživné vzhľadom na to, že dieťa má nárok na rovnakú životnú úroveň u obidvoch rodičov.