Vzor návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Otázka:

Čo musí obsahovať návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v zmysle poslednej novely katastrálneho zákona? Môžete mi poslať vzor návrhu v prípade vyporiadania BSM po rozvode k nehnuteľnosti?

Odpoveď:

Návrh na vklad vlastníckeho práva musí od 1.10.2018 obsahovať o dosť viac náležitostí, ako to bolo v minulosti. Náležitosti sú upravené v § 24 zákona o katastrálnom konaní. Návrh na vklad musí po novom obsahovať aj presné označenie nehnuteľnosti podľa údajov na liste vlastníctva podľa § 42 ods. 2 písm. c), ako aj označenie príloh. 

V prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode sa ako príloha predkladá aj rozsudok o rozvode a tiež niektoré okresné úrady vyžadujú aj potvrdenie správcu bytového domu (alebo spoločenstva) o tom, že nemáte nedoplatky. V prípade listinného návrhu na vklad prílohy musia byť doložené buď originály alebo overené fotokópie príloh. 

Na návrhu na vklad sa musia označiť navrhovatelia v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu, a pri právnickej osobe názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla. 

Ďalej návrh obsahuje:

  • názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
  • uvedenie predmetu návrhu
  • označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad
  • označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku
  • číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov
  • údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu
  • žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe
  • žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie

Vzor si môžete stiahnuť na tomto odkaze.