Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Otázka:

Mali sme zamestnanca z Kórejskej republiky. Je možné sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie celej čiastky alebo jej časti, ktorá bola do poisťovne odvádzaná z jeho mzdy – ide hlavne o príspevok na dôchodkové sporenie?

Odpoveď:

Je dôležité rozlišovať, či občan Kórei bol vyslaný vrámci vnútropodnikového presunu alebo nie. 

„V zmysle § 128 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení je každý zamestnanec, bez ohľadu na to či ide o cudzieho štátneho príslušníka alebo občana SR, povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

Medzi slovenskou a kórejskou republikou však bola uzatvorená dvojstranná zmluva o sociálnom zabezpečení (zverejnená oznámením MZV SR pod č. 51/2010), vo vzťahu ku kórejských štátnym príslušníkom sa za určitých podmienok uplatňuje iný režim vo veci sociálneho zabezpečenia. 

Podľa čl. 7 bodu 1 tejto zmluvy: „Osoba zamestnaná u zamestnávateľa so sídlom na území jedného zmluvného štátu, ktorá je vyslaná týmto zamestnávateľom na územie druhého zmluvného štátu, aby tam pre neho vykonávala prácu, naďalej povinne podlieha, pokiaľ ide o toto zamestnanie, počas prvých šesťdesiatich mesiacov právnym predpisom prvého zmluvného štátu tak, akoby bola stále zamestnaná na území prvého zmluvného štátu. Na účely vykonávania tohto článku sa zamestnávateľ a jeho dcérska spoločnosť alebo pobočka, tak ako sú definované v právnych predpisoch zmluvného štátu, odkiaľ bol zamestnanec vyslaný, považujú za jedného a toho istého zamestnávateľa.“ 

Podľa § 145 ods. 1 zák. o sociálnom poistení „Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do 30 dní od:

  1. zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
  2. doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu“ 

V zmysle citovaného ustanovenia je predovšetkým dôležité pre podanie žiadosti o vrátenie poistného, aby išlo o kórejského štátneho príslušníka, ktorý bol vyslaný materskou kórejskou spoločnosťou do spoločnosti na územie SR, ktorá patrí do tej istej skupiny zamestnávateľov, na základe čoho mu bol udelený aj pobyt v SR. 

To znamená, že Vami uvádzaný zamestnanec musí mať povolený pobyt na území SR na základe vyslania prostredníctvom vnútropodnikového presunu (nemôže ísť o pobyt na účel zamestnania na základe pracovnej zmluvy, keďže sa na tento prípad nevzťahuje vyššie uvedená medzinárodná zmluva). 

Následne, pokiaľ kórejský štátny príslušník spĺňa podmienku vyslania, tak počas prvých 60 mesiacov tohto vyslania podlieha sociálnemu poisteniu v Kórei, ale toto poistenie musí preukázať. 

Uvedené potvrdenie je vydávané v Kórejskej republike Národnou dôchodkovou službou na žiadosť zamestnávateľa, v ktorom uvedie, že zamestnanec podlieha jeho právnym predpisom a vyznačí obdobie platnosti tohto potvrdenia a poskytne jeden exemplár tohto potvrdenia zamestnancovi. 

Pokiaľ disponuje týmto potvrdením a zamestnanec spĺňa už vyššie uvedenú podmienku povolenia k pobytu na vyslanie, môže žiadať o vrátenie úhrad postenia do sociálneho zabezpečenia, nakoľko v zmysle zmluvy podlieha poisteniu v Kórei. V tomto prípade sa kórejskí štátni príslušníci môžu prihlásiť do slovenského systému zabezpečenia až po uplynutí 5 rokov ich pobytu na území SR. Pokiaľ uvedené potvrdenie nemá a teda za neho neboli vykonané odvody do Soc. poisťovne v Kórei, musí byť registrovaný v systéme sociálneho zabezpečenia SR od začatia výkonu zamestnania na území SR.“

(zdroj: Sociálna poisťovňa)