Zánik poistnej zmluvy nezaplatením poistného

Otázka:

Chcem skončiť poistnú zmluvu. Postačí, ak nezaplatím poistné v danom mesiaci? 

Odpoveď:

Nezaplatením poistného poistenie zanikne podľa § 801 Občianskeho zákonníka v prípade, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Upozorňujeme, že musí ísť o prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné. 

Poistenie zanikne aj ak poistné nebolo zaplatené za ďalšie poistné obdobie do mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Tu je však potrebná výzva poisťovateľa, ktorá musí obsahovať aj upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. Výzvu musí doručiť do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Rovnako to platí aj v prípade, ak nebola zaplatená len časť poistného. Ak by sa poisťovateľovi nepodarilo výzvu doručiť v lehote jedného mesiaca, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Samozrejme, dlžné poistné až do zániku poistenia musíte zaplatiť. 

V zásade sú možné aj tieto možnosti zániku poistenia:

  1. Výpoveď: v prípade bežného poistenia je možné poistnú zmluvu vypovedať. Pozor však na to, že výpoveď je potrebné dať aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Lehota najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia sa uplatní v prípade, ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu.
  2. Výpoveď s osemdňovou výpovednou lehotou. Túto výpoveď je možné podať len do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy a len v prípade, ak tak bolo dohodnuté, napríklad v samotnej zmluve.
  3. Odstúpenie v prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. 

O možnostiach zániku poistenia sme Vás informovali aj v našom článku.