Zastupovanie dediča v dedičskom konaní na Slovensku

Otázka:

Žijem v zahraničí, zomrela mi mama na Slovensku. Bol som notárom zavolaný na dedičské konanie na Slovensku, avšak nemôžem sa zúčastniť, nakoľko sa nachádzam v zahraničí. Zastupuje Vaša advokátska kancelária dedičov aj na dedičských konaniach na Slovensku? Poprosím aj o informáciu, ako je to s poplatkami notára v dedičskom konaní, koľko sa platí. Sme so sestrou dvaja dedičia, mama mala len byt.

Odpoveď:

Áno, poskytujeme aj právnu službu zastupovania dedičov na dedičských konaniach pred notárom. Ak máte záujem, kontaktujte nás na office@akmv.sk. 

Ak sme správne pochopili, ste len dvaja dedičia – Vy a Vaša sestra. 

Nevieme, či predmetom dedičského konania sú aj iné veci ako byt (napr. osobný účet matky, hnuteľné veci…), preto ak by to bol len byt, notár navrhne odhadnú cenu bytu, prípadne vyzve Vás, aby ste sa vyjadrili, koľko má byt hodnotu. Z toho potom notár vypočíta svoju odmenu, ktorá je stanovená vyhláškou č. 31/1993 Z. z. 

  • 12 ods. 1 Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.“ 
  • 13 ods. 1 Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je:

z prvých 3 300 eur základu ………………………………………………………………..

2 %,

z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ……………………………….

1 %,

z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ……………………………….

0,7 %,

z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ……………………………….

0,4 %,

z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ……………………………..

0,2 %,

 

najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.“

 

Ak budete len dvaja dedičia a budete dediť na polovicu, polovicu odmeny notára ako aj polovicu súdneho poplatku súdu (165,50 EUR) budete musieť uhradiť Vy. Rovnako tak pasíva dedičstva (napríklad náklady na pohreb).

Prečítajte si aj: Lehoty notára v dedičskom konaní