Zdravotné ambulancie v čase koronavírusu

Otázka:

Prajem pekný deň. Obraciam sa na Vás s takouto otázkou. Pracujem na zubnej ambulancii, ako zdrav. sestra. Spolu sme tam 4 zamestnanci, 2 sestry a 2 lekári. Problém spočíva v tom, že v tejto kritickej situácii nám prikázal zamestnávateľ vyčerpať všetku svoju dovolenku. Keďže povedal, že nemôže dostať žiadny príspevok od štátu, myslím tých 80 %, ktoré sa budú poskytovať zamestnávateľom pre zamestnancov na mzdy, pokiaľ boli nútení uzatvoriť prevádzky, musíme toto obdobie riešiť neplateným voľnom, čiže budeme bez príjmu. Chcem sa opýtať, ako je to so zubnými ambulanciami? Tiež máme obmedzenia, ordinuje iba 1 lekár, a to iba akútne prípady – bolesti. Mal 2 pacientov za týždeň. Nemáme zabezpečené ochranné odevy ani štíty na ochranu. Dnes nám zamestnávateľ povedal, že zdrav. poisťovne budú poskytovať 75 % na prevádzku ambulancií. Nemalo by sa to týkať aj našich platov? Veď problém je na strane zamestnávateľa, aj keď chápeme, že situácia je ťažká pre všetkých. Ako by sme mohli našu situáciu riešiť, aby sme neostali bez nejakého príjmu. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď:

S účinnosťou od 04.04.2020 podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce: „Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.“

Pokiaľ Vám teda zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa a máte nárok na náhradu mzdy.

Vo vzťahu k čerpaniu dovolenky počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní dávame do pozornosti ustanovenie § 250b ods. 4 Zákonníka práce: „Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.“

Podľa § 111 ods. 1 a ods. 5 Zákonníka práce: „Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca…“

Pokiaľ teda budú splnené vyššie uvedené podmienky, je zamestnávateľ oprávnený určiť čerpanie dovolenky.

Poskytnutie neplateného voľna prichádza do úvahy vo všeobecnosti v prípade prekážok v práci na strane zamestnanca (pokiaľ sa jedná o prípady, kedy nemá zamestnanec nárok na náhradu mzdy), pokiaľ zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na žiadosť zamestnanca bez náhrady mzdy alebo v prípadoch, kedy zamestnancovi v dôsledku porušenia pracovnoprávnych povinností nevznikol nárok ani na mzdu, ani na náhradu mzdy (napr. v prípade neospravedlnenej absencie v práci). Poskytnutie neplateného voľna sa teda na Váš prípad nevzťahuje.

Podľa dostupných informácií sa v súčasnosti rokuje o forme pomoci pre poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ambulancie), ktorý v súčasnosti fungujú v obmedzenom režime. Do vypracovania tejto odpovede však konkrétna forma pomoci nie je známa, preto v súčasnosti nie je možné vyjadriť sa k tomu, do akej miery bude poskytnutá pomoc pokrývať mzdy zamestnancov.