Žiadosť na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality na úrad dopravy

Otázka:

Získali sme povolenie Ministerstva dopravy a výstavby SR na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete. Chceme teraz podať žiadosť na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality na úrad dopravy. Čo potrebujem k žiadosti, je nejaké tlačivo žiadosti?

Odpoveď:

Návrh na vydanie povolenia na zriadenia pracoviska kontroly originality je potrebné podať do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým sa povolilo zriadenie stanice kontroly originality nad rámec existujúcej siete. 

Návrh sa podáva na okresnom úrade, odbore cestnej dopravy, nie je na to žiaden formulár. 

Prílohami žiadosti sú: 

  • výpis z obchodného registra spoločnosti
  • nájomná zmluva na priestory pracoviska (originál alebo osvedčená kópia, podpisy zmluvných strán musia byt osvedčené) alebo list vlastníctva, ak je spoločnosť vlastníkom priestorov
  • projektový zámer (obsah má preukazovať. že pracovisko bude spĺňať požiadavky podľa zákona č. 106/2018 Z. z. a Vyhlášky č.138/2018, okresný úrad odporúča, aby súčasťou zámeru bolo aj stanovisko mestskej časti)
  • čestné vyhlásenie, že konateľ je spôsobilý na právne úkony
  • čestné vyhlásenie, že spoločnosť nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii
  • výpis z registra trestov spoločnosti a výpis z registra trestov konateľa alebo údaje na vyžiadanie (v záujme rýchlosti konania okresný úrad odporúča doložiť výpisy z registra trestov) + súhlas so spracovaním údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov (podľa telefonickej informácie aj v prípade, že výpisy z registra trestov budú doložené)
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá prepojenia na subjekty podľa § 168 ods. 2, 5 a 6 zákona č. 106/2018 Z. z.
  • potvrdenie o dôveryhodnosti  od jednotlivých technických slučieb (všetky 4 technické služby)
  • rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby o povolení na zriadenie pracoviska nad rámec existujúcej siete
  • poplatok 600 EUR

Upozorňujeme, že návrh musí byť v čase podania kompletný, keďže okresný úrad nevyzýva na opravu alebo doplnenie návrhu, ale návrh rovno zamietne. Po udelení povolenia plynie lehota 3 roky na zriadenie a riadne vybavenie stanice a do 3 rokov je potrebné podať žiadosť o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality.

Prečítajte si aj:

Zriadenie pracoviska kontroly originality