Žiadosť o rozvod – cena a poplatky

Otázka:

Chcel by som sa opýtať, aké poplatky sa uhrádzajú pri žiadosti o rozvod? Existuje aj možnosť žiadať oslobodenie od platenia súdneho poplatku?

Odpoveď:

Súdny poplatok pri podaní návrhu na rozvod je 66 €. Môžete ho zaplatiť kolkovou známkou, ktorú nalepíte na prvopis, prípadne v hotovosti priamo do pokladnice príslušného súdu. Ak si napíšete návrh sami, nebudete okrem súdneho poplatku už zaň uhrádzať nič, avšak vždy je lepšie nechať si vyhotoviť návrh na rozvod advokátom. Cena za návrh na rozvod sa vzhľadom na zložitosť veci môže pohybovať v rozmedzí 150 – 300 EUR.

V niektorých odôvodnených prípadoch je možné žiadať aj o oslobodenie od platenia súdneho poplatku. V zmysle § 254 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku “Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany.” V zmysle Uznesenia Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 648/2017 Podstatou oslobodenia od súdnych poplatkov je zaistiť žiadateľovi prístup k súdu a ochranu jeho práv aj v podmienkach ťaživej materiálnej a sociálnej situácie v individuálnej veci a s ohľadom na konkrétne uplatňované právo.” Zákon neustanovuje, ako sa pomery strán presne preukazujú, avšak na základe súdnej praxe sa tieto pomery preukazujú prostredníctvom písomných dokladov o majetkových, sociálnych, zárobkových, zdravotných a iných pomeroch (potvrdenie o príjme, potvrdenie o výške majetku, potvrdenie o zdravotnom stave, majetkové priznanie a pod.).

Osoby, ktoré sú oslobodené od poplatkovej povinnosti sú uvedené v § 4 ods. 2 zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Tento zákon ustanovuje aj prípady, kedy dochádza k oslobodeniu od platenia súdnych poplatkov.

Vzor formulára na oslobodenie od súdnych poplatkov aj s pokynmi nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Náklady na rozvod závisia najmä od toho, či sa v konaní necháte zastupovať advokátom alebo sa budete zastupovať sami. Výška nákladov pri zastúpení advokátom je rôzna a prevažne závisí od dohody, špecifickosti rozvodu a počtu vykonaných úkonov.

Počas konania by Vám už nemali vzniknúť iné výdavky, len v prípade, ak bude nutné predvolať na pojednávanie znalca. Znalec sa významne podieľa na procese dokazovania, háji práva a najlepší záujem dieťaťa, preto je jeho účasť v rámci pojednávania o spore zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti často nevyhnutná. Predvolaním znalca sa často zvýšia výdavky aj o 100 – 200 €.