Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Otázka:

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované len občanom fyzickým osobám (spotrebiteľom), nie osobám právnickým. Úrok by bol do 40% ročne. Úrok záleží na čiastke, dobe a rizikovom skóre klienta. Poprosím o informáciu, či na základe týchto voľných živností:

 • Finančný leasing
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Môžem vykonávať opísanú činnosť, prípadne budem potrebovať aj iné oprávnenie na podnikanie, alebo splnenie ďalších podmienok? Najmä ma zaujíma, či bude potrebné splnenie nejakých podmienok vo vzťahu k NBS a ak áno, akých?

Odpoveď:

Na základe obsahu Vašej žiadosti uvádzame, že Vami plánované poskytovanie pôžičiek fyzickým osobám spĺňa definíciu poskytovania spotrebiteľského úveru podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSÚ“), ktorým je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že podnikateľská činnosť (voľná živnosť) „finančný leasing“ a „poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt“  neoprávňujú podnikateľa na poskytovanie spotrebiteľských úverov, na ktoré sa vyžaduje povolenie pre veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a ) alebo b) ZSÚ. Ak máte úmysel poskytovať spotrebiteľské úvery potrebujete povolenie podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona ZSÚ. 

Podľa § 20a ods. 1 ZSÚ na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:

 1. zriadenie dozornej rady
 2. splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 500 000 eur
 3. prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov
 4. odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa
 5. vhodnosť právnickej osoby podľa odseku 15
 6. bezúhonnosť veriteľa
 7. vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov
 8. prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby v rámci skupiny nebránia výkonu dohľadu nad veriteľom, ktorý je právnickou osobou
 9. právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena h) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu
 10. umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky
 11. mať vytvorený reklamačný poriadok

Záverom si Vás dovoľujeme upozorniť, že úroky resp. odplata za poskytovanie finančných prostriedkov spotrebiteľom je limitovaná. Ustanovenie § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka uvádza: „ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis“. Dodávame, že prekročenie najvyššej prípustnej odplaty znamená, že zmluva o spotrebiteľskom úvere je neplatná. 

Osobitným vykonávacím predpisom je v tomto prípade Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. V zmysle ustanovenia § 1a ods. 1 predmetného nariadenia odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne. Na účely stanovenia najvyššej prípustnej výšky odplaty podľa ustanovenia § 1a sa použije priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov zverejnená podľa § 21 ZSÚ naposledy v čase predchádzajúcom uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. 

Zároveň sa spotrebiteľský úver podľa § 11 ods. 1 písm. g) považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej. 

 

K sprostredkovania úverov 

V zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. je veriteľ oprávnený využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“). 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve  je okrem iného finančným sprostredkovaním predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní sa finančnou službou rozumie aj služba alebo činnosť poskytovaná finančnou inštitúciou klientovi spadajúca do sektoru poskytovania úverov ,  úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. 

Ak máte v úmysle ako samostatný finančný agent vykonávať finančné sprostredkovania finančných služieb spadajúcich do sektora poskytovania úverov podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, potrebujete povolenie udelené Národnou bankou Slovenska za podmienok stanovených v § 18 tohto zákona

Viazaný finančný agent taktiež vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, avšak v tom istom čase môže mať uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou t.j. veriteľom. Na vykonávanie finančného sprostredkovania je nutný platný zápis v Registri finančných agentov a finančných poradcov, ktorý vedie NBS.

(zdroj: NBS)