Živnosť na kozmetické služby

Otázka:

Poprosím o stanovisko, či moja zamýšľaná, nižšie popísaná činnosť, spadá pod živnosť a ak áno, aké živnostenské oprávnenie si naň musím ohlásiť:

Fyzické osoby, prevažne občania Maďarska (avšak aj z iných krajín), ma kontaktujú (najmä cez sociálne siete), aby som im pomohla s výberom kozmetických výrobkov, prostredníctvom ktorých sa budú starať o tvár (99%) a telo (1%) s cieľom zlepšenia stavu ich pleti (najmä menej / žiadne akné, redukcia vrások). Poradenstvo by prebiehalo tak, že klientom pošlem dotazník na vyplnenie, ktorým najmä zistím, aké majú problémy s pleťou, čo chcú zlepšiť. Klienti mi okrem dotazníka zašlú fotky tváre, prípadne iných častí tela, aby som videla, ako pleť vyzerá. Následne im odporučím, ktoré kozmetické výrobky by na ich pleť a vzniknuté problémy mali používať a ako (kedy v priebehu dňa, ako často, ako aplikovať a podobne). Výrobky odporúčam výhradne podľa ich chemického zloženia, ktoré je na nich napísané. Študujem chémiu, tak sa rozumiem zloženiu jednotlivých kozmetických výrobkov, viem ako reagujú na pokožku, kedy a ako sa aplikujú, pre koho sú ktoré produkty vhodné, pre aký typ pleti… Zároveň klientov poučím aj ako si pleť čistiť. Všetko by prebiehalo bez osobného stretnutia cez vzdialenú komunikáciu (email, sociálne siete). Kozmetické výrobky sú voľne dostupné v slovenských drogériách. Nejde o produkty dostupné na recept. Ja som Slovenka s trvalým pobytom na Slovensku.

Osobne si myslím, že nejde o remeselnú živnosť – kozmetické služby, keďže ja neošetrujem pleť, nevykonávam na pleti žiadne výkony, len posúdim podľa zloženia výrobku, ktorý (napríklad krém, sérum) je pre pleť klienta vhodný a podľa jednotlivých zložiek produktu poviem kam si ho natierať, ako často a podobne. Ide teda skôr o posúdenie vhodnosti voľne dostupných produktov.

Ďakujem za informáciu, pod akou živnosťou by som mohla danú činnosť vykonávať odplatne.

Odpoveď:

„Živnosťou sa v zmysle § 2 živnostenského zákona rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu. Uvedené taxatívne vymenované zákonné znaky živnosti musia byť splnené súčasne a je na zvážení osoby či ich bude vykonávaním svojej činnosti napĺňať.

Na svojej internetovej stránke zverejnilo Ministerstvo vnútra metodickú pomôcku Zoznam odporúčaných voľných živností a ich bližšie obsahové vymedzenie, ktorá poskytuje výpočet najčastejšie používaných ohlasovacích voľných živností. Dokument nepredstavuje uzavretý zoznam živností, nemá záväzný, ale odporúčací charakter, ktorý umožňuje hospodárskemu subjektu ľahšiu orientáciu pri formulácii označenia (špecifikácie) predmetu podnikania. 

V zmysle vyššie uvedeného musí byť predmet podnikania formulovaný dostatočne určitozrozumiteľne, pričom subjekt si môže zvoliť aj inú činnosť, ktorá v tomto zozname nie je explicitne uvedená, avšak ním zvolená činnosť (špecifikácia predmetu podnikania) musí spĺňať podmienky § 2 živnostenského zákona. 

Súčasne daná špecifikácia predmetu podnikania nesmie byť vylúčená v zmysle § 3 živnostenského zákona a rovnako sa nesmie zhodovať s obsahovou náplňou jednej z regulovaných (remeselných a viazaných) živností. 

Pre komplexnosť informácie Vás upozorňujeme, že súčasťou remeselnej živnosti Kozmetické služby je okrem súboru ďalších činností aj odborné posúdenie pleti, navrhnutie vhodných postupov ošetrovania pleti a poradenstvo týkajúce sa kozmetického ošetrovania pleti. Pre výkon tejto živnosti sa vyžaduje ďalšie odborné vzdelávanie v predmetoch zdravoveda, dermatológia, technológia a im prislúchajúce materiály. 

S poukazom na uvedené možno prijať záver, že predmetná činnosť spĺňa znaky voľnej (neregulovanej) živnosti za predpokladu, že nebude napĺňať realizačné znaky zdravotnej starostlivosti (zdravotný úkon), za ktoré treba považovať splnenie podmienky diagnostiky, prevencie a liečby, ktorú ako iste viete môžu vykonávať iba zdravotnícki pracovníci (§ 3 ods. 1 písm. d) živnostenského zákona). 

Rozsah živnostenského oprávnenia i podmienky na získanie živnostenského oprávnenia sa odvíjajú od obsahu živnosti, a teda od formálneho označenia zamýšľaného predmetu podnikania. Je na zvážení každej dotknutej fyzickej alebo právnickej osoby, či činnosť, ktorú hodlá vykonávať svojím obsahom a rozsahom bude zodpovedať obsahovému vymedzeniu remeselnej, resp. voľnej živnosti. Toto rozhodnutie a tým aj právna zodpovednosť za dodržanie zákonných podmienok výkonu predmetnej živnosti je v kompetencii daného subjektu.“ (zdroj: minv.sk)