Živnostník zapísaný v obchodnom registri – je to povinné?

Otázka:

Ktorí živnostníci sa musia zapísať aj do obchodného registra?

Odpoveď:

Aktuálne informácie vo veci zápisu fyzických osôb pre 2021

S účinnosťou od 01.10.2020 sa do obchodného registra už nezapisujú žiadne fyzické osoby, bez ohľadu na to, či sú Slováci alebo cudzinci. Fyzické osoby zapísané do obchodného registra do októbra 2020, budú postupne z obchodného registra vymazávané. Do obchodného registra sa od 01.10.2020 zapisujú len tieto subjekty:

  1. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie,akciová spoločnosť, družstvo
  2. právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť
  3. právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra
  4. štátne podniky
  5. organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb
  6. podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb (podniky zahraničných fyzických osôb sa už do obchodného registra nezapisujú)

Do 30.9.2020 platilo nasledovné:

Nie všetci živnostníci sa zapisujú do obchodného registra. V zásade fyzická osoba nemusí byť v obchodnom registri zapísaná, pokiaľ by jej túto povinnosť neprikazoval zákon. K takýmto živnostníkom sa zaraďuje napríklad fyzická osoba, ktorá vykonáva vnútroštátnu alebo medzinárodnú cestnú dopravu nad 3,5 tony a ktorej táto povinnosť vyplýva zo zákona o cestnej doprave.

Živnostníci – fyzické osoby sa do obchodného registra môžu dať zapísať aj dobrovoľne na vlastnú žiadosť. Takýto zápis je však ojedinelý, nakoľko so zápisom do obchodného registra je spojená aj povinnosť vedenia podvojného účtovníctva.

Ďalšou kategóriou fyzických osôb živnostníkov, ktorý sa musia do obchodného registra zapísať, sú cudzinci, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Pôjde o prípady podnikov zahraničných osôb, ktorým živnostenské oprávnenie a teda oprávnenie na Slovensku podnikať  vznikne až zápisom do obchodného registra. Čiže bez zápisu do obchodného registra tieto osoby nemôžu podnikať.

Súdny poplatok za zápis fyzickej osoby – či už Slováka alebo cudzinca je rovnaký a to 150 euro.  V prípade podania návrhu v listinnej podobe sa poplatok znižuje na polovicu. Prílohy k návrhu do obchodného registra sa líšia podľa toho, či Slováka alebo cudzinca.

Upozorňujeme, že cudzinec s trvalým pobytom na území SR sa považuje na účely  obchodného zákonníka za tuzemca a hľadí sa na neho ako na Slováka a zapísať do obchodného registra sa nemusí.