Život v rodinnom dome so spoločným dvorom

Otázka:

Žijem v rodinnom dome so spoločným dvorom. V dome s manželkou vychovávame 9 mesačného syna. Sused nepracuje, pije alkohol na dennej báze. Takmer každý deň k nemu chodia piť iní, jemu podobní. Bývajú hluční, s vulgárnym slovníkom. Pofajčievajú vonku, pľujú na spoločný dvor. Je možné pomocou nejakych zákonov obmedziť túto jeho činnosť napr. kvôli negatívnemu vplyvu na nášho syna?

Odpoveď:

Obmedziť nepriaznivú činnosť v rámci susedských vzťahov je možno prostredníctvom § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka, v ktorom je výslovne uvedené: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Vlastník nehnuteľnosti veľmi často pri užívaní svojej nehnuteľnosti môže zasiahnuť do práv svojho suseda. Často to býva práve hlukom, dymom, popolčekom, ako vo Vašom prípade. Zákon vo vyššie uvedenom ustanovení presne nedefinuje, kedy je prekročená miera primeraná pomerom, necháva to na posúdenie jednotlivých účastníkov a dotknutých osôb. V danom pripade bude teda potrebné posúdiť, či konanie suseda zasahuje do Vášho práva nad mieru primeranú pomerom. Pri posudzovaní, či sú dané podmienky pre poskytnutie ochrany podľa § 127 ods. 1 Obč. zák. treba pojem „nad mieru primeranú pomerom“ vykladať tak, že určuje hranicu medzi dovoleným správaním (od optimálneho stavu po stav ešte prípustný) a nedovoleným správaním (nad prípustnú mieru) a to nielen vo vzťahu ku konkrétnym pomerom v danom mieste a čase, ale aj vo vzťahu k objektívne žiadúcim pomerom.Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo 117/1993

V prvom rade je adekvátne upozorniť rušiteľa na zasahovanie do Vašich práv písomnou a ústnou formou spolu s výzvou, aby od takéhoto konania upustil. V prípade, ak rušiteľ bude naďalej zasahovať do Vašich práv, najmä čo sa týka neprimeraného hluku, napríklad v čase nočného pokoja, môžete sa obrátiť na policajnú hliadku a nahlásiť priestupok.

Prípadne je možné o pomoc požiadať obec a to najmä, ak dôjde k zásahom do pokojného užívania vlastníka nehnuteľnosti.

Taktiež môžete podať žalobu na súd, ktorá sa bude týkať určenia povinnosti zdržať sa zásahov, a to na základe toho, o aké presné zásahy priamo pôjde. Odporúčame žalobu podložiť listinnými prípadne inými dôkazmi, ako aj výzvami, ktoré ste rušiteľovi adresovali.