Zlúčenie rodiny – prechodný pobyt

Otázka:

Môj nastávajúci manžel by chcel priviesť svoju 71ročnú matku na Slovensko z Iraku, aby žila s nami, chcela by som mu veľmi s tým pomôcť a chcem, aby aj ona žila s nami a aby viac nemusela byť sama. Prosím vás o viac informácií chcela by som vedieť, čo musíme spĺňať. Ona aké dokumenty bude potrebovať?

Odpoveď:

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny by prichádzal do úvahy len v prípade, ak by matka príslušníka tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) s pobytom na Slovensku (okrem pobytu cudzinca na účel štúdia) bola odkázaná na starostlivosť svojho syna, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu. Uvedené je potrebné doložiť napríklad lekárskou správou, ktorá preukazuje potrebu starostlivosti syna – cudzinca o jej osobu a tiež čestným vyhlásením, ktorým sa deklaruje, že v krajine, odkiaľ prichádza, nie je iný rodinný príslušník, ktorý by sa o ňu mohol postarať. Vyplýva to z § 27 zákona o pobyte cudzincov. 

Rovnako ako matka, by z rovnakého dôvodu mohli žiadať o pobyt aj títo ďalší rodinní príslušníci:

  1. manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov
  2. slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela
  3. jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov
  4. slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov
  5. jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu
  6. jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu

Pobyt sa udelí do skončenia platnosti pobytu cudzinca z tretej krajiny, ku ktorému si cudzinec uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac však na päť rokov.

Prečítajte si aj náš článok: Prechodný pobyt cudzinca – príslušníka tretej krajiny mimo EÚ