Zmena pasu cudzinca – biometrický pas

Otázka:

Už mám prechodný pobyt na Slovensku. Teraz si na Ukrajine vybavujem biometrický cestovný pas. Keď ho vybavím, musím to nahlásiť na políciu? Ide o biometrický pas a budem tak mať dva pasy.

Odpoveď:

Povinnosti príslušníka tretej krajiny na úseku pobytu sú vymenované v § 111 zákona o pobyte cudzincov. Okrem iných (viď povinnosti cudzincov z tretích krajín po udelení prechodného pobytu), predmetné ustanovenie uvádza aj povinnosť „hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu.“ 

Zákon ustanovuje povinnosť hlásiť výmenu cestovného dokladu alebo zmenu údajov v ňom uvedených. Neuvádza povinnosť hlásiť vydanie nového (druhého) pasu v prípade, ak „pôvodný“ pas je platný a nedošlo k žiadnym zmenám údajov v ňom uvedených. 

Aj napriek uvedenému odporúčame sa informovať na cudzineckej polícii, či vyžadujú oznámiť aj druhý cestovný doklad a postupovať podľa ich pokynov.