Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či dôchodca s exekúciou, ktorý sa zamestná, môže dostať výplatu a koľko. Z dôchodku mi exekútor už sťahuje. Mám vypočítaný dôchodok na 310 eur mesačne a exekútor mi sťahuje 56 eur mesačne, čiže dostávam 250 euro mesačne. Ak sa zamestnám a budem dostavať mesačnú výplatu 600 eur, koľko mi ostane?

Odpoveď:

Dobrý deň, Vaša otázka neobsahuje viaceré podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné na presné posúdenie Vašej situácie (napr. výška dlhov, počet vyživovaných osôb, či sa jedná o prednostné pohľadávky atď.), preto bude odpoveď iba všeobecná. 

Zrážky zo mzdy upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej ako „Exekučný poriadok“). 

Podľa § 68 Exekučného poriadku zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky pohľadávky a jej príslušenstva priznanej v rozhodnutí (exekučnom titule). 

Podľa § 69 Exekučného poriadku sa zrážky sa vykonávajú z „čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.“ 

Povinnému sa z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov nesmie zraziť tzv. základná suma. Spôsob výpočtu základnej sumy je zakotvený v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia (ďalej ako „Nariadenie“). 

Podľa § 1 a 2a Nariadenia: „Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, doplnkového výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu alebo dávok výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.“ 

Aktuálna výška životného minima (od 01.07.2019) je 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu. 

Podľa § 71 Exekučného poriadku: „z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny. 

Prednostnými pohľadávkami sú:

  • pohľadávky výživného
  • pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví
  • pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi
  • pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby, zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody a zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným
  • pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu
  • súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu“ 

V Nariadení je ustanovená suma, nad ktorú sa zrazí zvyšok čistej mzdy vypočítanej na základe vyššie uvedeného postupu bez obmedzenia – 150 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, teda aktuálne 315,30 EUR.