Zrušenie žiadosti o ukončenie pracovného pomeru a ústna pracovná zmluva

Otázka:

Vo februári som dal žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 30.4.2020. Od 1.5.2020 som mal nastúpiť do nového zamestnania, ale nový zamestnávateľ mi oznámil, že prijímanie nových zamestnancom ruší do odvolania. Môžem požiadať súčasného zamestnávateľa o zrušenie žiadosti o ukončenie pracovného pomeru z dôvodu vyššej moci? Inak by som sa musel 1.5.2020 zaregistrovať na úrade práce.

Odpoveď:

Ak ste s bývalým zamestnávateľom podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru a táto dohoda bola podpísaná aj zamestnávateľom, nie je možné odvolať Váš návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou. Jedine by ste sa mohli s bývalým zamestnávateľom dohodnúť, že Vás opäť zamestná. 

Podľa § 1 ods. 4 Zákonníka práce „Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy podľa odseku 1 všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.“

Podľa § 43a Občianskeho zákonníka:

(1) Prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrh“), ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.

(2) Návrh pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Návrh, aj keď je neodvolateľný, môže navrhovateľ zrušiť, ak dôjde prejav o zrušení osobe, ktorej je určený, skôr alebo aspoň súčasne s návrhom.

(3) Dokiaľ nebola zmluva uzavretá, môže byť návrh odvolaný, ak odvolanie dôjde osobe, ktorej je určené, skôr, než táto osoba odoslala prijatie návrhu.“ 

Pokiaľ ide o nový pracovný pomer, aj ústna pracovná zmluva s novým zamestnávateľom môže byť platná. Uvedené potvrdzuje aj odborná právna literatúra, ktorá uvádza: „v kontexte § 17 ods. 2 ZP platí, že ak ZP ustanovuje formu ako písomnú, ale bez doložky „inak je neplatná“, nepoužitie písomnej formy je porušením ZP, ale nemá za následok neplatnosť právneho úkonu…. V tejto súvislosti poukazujeme na závery uvedené v rozsudku Najvyššieho súdu ČR (sp. zn. 21 Cdo 2287/2002 – PR 3/2004), podľa ktorého „k posúdeniu otázky, či došlo k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, nie sú rozhodujúce subjektívne predstavy účastníkov o vzniku pracovného pomeru, významné je objektívne zistenie, či a kedy nastali také skutočnosti, s ktorými právna norma spája vznik pracovnej zmluvy. Vzhľadom na to, že zamestnávateľ je povinný so zamestnancom dohodnúť druh práce, na ktorý je zamestnanec prijímaný, miesto výkonu práce (obec a organizačnú jednotku alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce a mzdové podmienky, pracovná zmluva je uzatvorená v okamihu, keď sa účastníci dohodli na obsahu týchto podstatných (esenciálnych) náležitostí. K tomuto môže dôjsť tak písomne, ako aj ústne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chceli účastníci prejaviť.“ (Švec, Marek; Toman, Jozef: Zákonník práce – komentár. Wolters Kluwer. 2019) 

Samozrejme by bolo potrebné dokázať, že k uzavretiu pracovnej zmluvy naozaj došlo. 

Prečítajte si aj: Pracovná zmluva – základné informácie