Zúženie BSM notárskou zápisnicou s cudzím prvkom

Otázka:

Chcem si zobrať úver, banka však vyžaduje, aby sme mali s manželkou zúžené BSM a úver bol výhradne na mňa. Manželstvo sme uzavreli v Maďarsku, manželka je Maďarka, nemáme na Slovensku uznané manželstvo (zapísané do osobitnej matriky). Bude slovenská banka akceptovať, keď bude notárska zápisnica uzavretá na Slovensku?

Odpoveď:

Uvedenú otázku sme prekonzultovali s našim spolupracujúcim notárom a bola nám poskytnutá táto odpoveď. Pokiaľ existuje inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov aj v Maďarsku, kde ste manželstvo uzavreli, môže slovenský notár spísať dohodu o zúžení BSM, na základe ktorej budete výhradným dlžníkom Vy. Odporúčame však uvedené konzultovať aj s konkrétnou bankou, či bude takúto notársku zápisnicu akceptovať.