Zvýšenie nájomného zo strany prenajímateľa

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa s vami poradiť ohľadne práva navýšenia nájomného majiteľom bytu. S majiteľom máme zmluvu na dobu určitú (1 rok), ktorú sme pred mesiacom dodatkom predĺžili na ďalší rok, bez akýchkoľvek iných zmien. Po podpísaní dodatku sa majiteľ asi po 2 týždňoch ozval s tým, že nám navyšuje nájomné. V zmluve nie je uvedené, že majiteľ má právo kedykoľvek zmeniť výšku nájmu. Radi by sme v byte ostali, avšak navýšenie nájomného je neopodstatnené, nakoľko doteraz sme nemali ani žiadne nedoplatky. Má na to majiteľ právo? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď:

Keďže nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon, prenajímateľ nemôže jednostranne zvýšiť nájomné, ale je potrebná dohoda oboch zmluvných strán. Prenajímateľ by mohol jednostranne zvýšiť nájomné, pokiaľ by takáto možnosť bola v nájomnej zmluve zmluvnými stranami výslovne dojednaná. V praxi býva v nájomnej zmluve dojednané napr. ročné zvyšovanie nájomného o hodnotu ročnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. Taktiež je potrebné rozlišovať výšku nájomného od úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu.