Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku

Podielové spoluvlastníctvo predstavuje typ vlastníctva, v ktorom je miera, akou sa jednotliví spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú, vyjadrená veľkosťou ich spoluvlastníckeho podielu.

Predkupné právo na spoluvlastnícky podiel 

Pokiaľ chce niektorý zo spoluvlastníkov previesť svoj spoluvlastnícky podiel (okrem prevodu na blízku osobu), je potrebné prevádzaný podiel najprv ponúknuť na predaj ostatným spoluvlastníkom. Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), ktoré zakotvuje tzv. zákonné predkupné právo spoluvlastníkov na spoluvlastnícky podiel. 

Ponuka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 

Na uskutočnenie ponuky na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce predkupné právo, v zmysle ktorých sa ponuka vykoná ohlásením všetkých podmienok (predovšetkým vymedzenie predmetu kúpy, kúpna cena a ďalšie podmienky, za ktorých má dôjsť k predaju), pričom pokiaľ sa týka nehnuteľnosti je potrebné, aby bola urobená v písomnej forme. Ponuka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu musí byť adresovaná každému z podielových spoluvlastníkov. 

Prijatie ponuky 

Pokiaľ si všetci ostatní spoluvlastníci chcú predkupné právo uplatniť, majú právo odkúpiť prevádzaný spoluvlastnícky podiel v pomere podľa veľkosti svojich spoluvlastníckych podielov. Je tiež možné, aby si predkupné právo uplatnil len niektorý spoluvlastník alebo časť spoluvlastníkov. 

Ponuka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu sa považuje za prijatú tým, že došlo k vyplateniu kúpnej ceny spoluvlastníckeho podielu v lehote do dvoch mesiacov od doručenia ponuky. Lehota na uplatnenie predkupného práva plynie každému spoluvlastníkovi zvlášť. 

Predaj inej osobe 

V prípade, že spoluvlastníci svoje predkupné právo nevyužijú, prichádza do úvahy predaj spoluvlastníckeho podielu tretej osobe, pričom v záujem právnej istoty je vhodné zabezpečiť si písomné potvrdenie spoluvlastníkov, že svoje predkupné právo nevyužili. 

„V dobe keď ponuka na prevod spoluvlastníckeho podielu je urobená oprávnenej osobe (ďalšiemu spoluvlastníkovi ako subjektu predkupného práva), nemusí existovať konkrétny kupujúci pre prípad, že oprávnený ponuku na kúpu neprijme. Kupujúcemu však vec nemôže byť prenechaná za nižšiu cenu, prípadne za výhodnejších podmienok, než ktoré boli obsiahnuté v ponuke oprávnenému spoluvlastníkovi.“ (FEKETE, I.: Občiansky zákonník 1. Veľký komentár, Bratislava: Eurokódex 2011, ISBN 978-80-89447-50-3, str. 804) 

Ideálny podiel 

V súvislosti s prevodom spoluvlastníckeho podielu k pozemku je tiež dôležité zdôrazniť, že predmetom prevodu v takýchto prípadoch nie je konkrétna vymedziteľná časť spoločného pozemku, ale jeho ideálna časť, čo znamená, že nadobúdateľ spoluvlastníckeho podielu bude spoločne s ostatnými spoluvlastníkmi vlastníkom celého pozemku, pričom mieru jeho práv a povinností k pozemku vyjadruje jeho spoluvlastnícky podiel. 

Nadobúdateľ spoluvlastníckeho podielu teda musí brať do úvahy, že na nakladanie s pozemkom bude potrebný aj súhlas ostatných spoluvlastníkov alebo aspoň spoluvlastníkov, ktorých spoluvlastnícke podiely predstavujú nadpolovičnú väčšinu. 

Zrušenie podielového spoluvlastníctva 

Keďže problémy, ku ktorým v praxi dochádza pri nakladaní s pozemkami v podielovom spoluvlastníctve môžu odradiť potenciálnych záujemcov o kúpu spoluvlastníckeho podielu, prichádza pred prevodom spoluvlastníckeho podielu do úvahy možnosť zrušenia podielového spoluvlastníctva. 

Zrušenie podielového spoluvlastníctva je možné dosiahnuť dohodou alebo rozhodnutím súdu. V prípade uzavretia dohody do úvahy prichádza (s možnosťou určitých modifikácii) reálne rozdelenie veci, pripadnutie veci spoluvlastníkovi, ktorý vyplatí ostatných spoluvlastníkov alebo predaj celej veci a rozdelenie výťažku. Obdobné možnosti prichádzajú do úvahy aj pri rozhodovaní súdu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. 

Ohľadne vyporiadania podielového spoluvlastníctva si môžete prečítať v našom článku: Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva

Drobenie poľnohospodársky a lesných pozemkov mimo zastavaného územia obce 

V súvislosti s možnosťou rozdelenia pozemku v podielovom spoluvlastníctve upozorňujeme aj na zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v zmysle ktorého nemôže dôjsť k rozdeleniu poľnohospodárskeho alebo lesného pozemku mimo zastavaného územia obce, pokiaľ by rozdelením vznikli poľnohospodárske pozemky menšie ako 2 000 m2 a lesné pozemky menšie ako 5 000 m2.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie