Zastupovanie pri konkurze či reštrukturalizácii

Právne zastúpenie v incidenčných a excindačných konaniach. Ide o špecifickú skupinu sporových konaní, ktoré sú vždy vyvolané buď konkurzným, alebo reštrukturalizačným konaním.

Za konania vyvolané konkurzom sa považujú v zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní konanie o určenie pravosti, výšky a poradia popretej pohľadávky, resp. v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov konanie o určenie právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva popretej pohľadávky, konanie o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, resp. konanie o vylúčenie majetku zo súpisu, osobitne aj konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne aj konanie o žalobe na určenie neúčinnosti reštrukturalizačného plánu.

V zmysle ust. § 90 Civilného sporového poriadku v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou musí byť strana obligatórne zastúpená advokátom. To neplatí v prípade, ak je:

  • stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
  • stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada.

Zastupovanie advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou je stanovené zákonom, a ak nespĺňate uvedené výnimky, v tomto druhu konania sa mu nemôžete vyhnúť. Naša advokátska kancelária ochotne poskytne svoje znalosti a skúsenosti a rada sa pre Vás stane v tomto kroku oporou.

Referencie od klientov

244 hodnotení na Google
4,9