Prechodný pobyt – ako ho vybaviť?

Komu ohlásiť prechodný pobyt a v akej lehote?

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Ohlasovňou je:

 • obec (t.j. obecný / mestský úrad)
 • v Bratislave a Košiciach: mestská časť (t.j. príslušný miestny úrad)

Čo je potrebné predložiť?

 • platný občiansky preukaz (alebo platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR)
 • doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť:
  • list vlastníctva – v prípade, že je občan vlastníkom rodinného domu alebo bytu; vyžaduje sa list vlastníctva použiteľný na právne úkony nie starší ako 3 mesiace
  • nájomná zmluva na neurčitú dobu s listom vlastníctva (nevyžaduje sa súhlas vlastníkov nehnuteľnosti) – v prípade, že prihlasovateľ je užívateľom alebo nájomcom bytu alebo domu; nájomná zmluva musí obsahovať overené podpisy; list vlastníctva musí byť použiteľný na právne úkone nie starší ako 3 mesiace
  • nájomná zmluva na určitú dobu s listom vlastníctva spolu so súhlasom všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí:
   • svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s prihlásením (všetci vlastník domu alebo bytu a nájomca predkladajú pri súhlase list vlastníctva použiteľný na právne úkony nie starší ako 3 mesiace a nájomnú zmluvu), alebo
   • písomne vyjadria súhlas s prihlásením na prechodný pobyt s overeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci a nájomca nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva použiteľný na právne úkony nie starší ako 3 mesiace a nájomnú zmluvu)

V prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta, ohlasovňa môže požiadať o predloženie aj ďalších dokladov na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Občan zároveň vyplní a potvrdí formulár vydaný príslušnou ohlasovňou – prihlásenie na prechodný pobyt.

Aké údaje občan hlási?

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko
 • dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
 • rodné číslo
 • okres pobytu
 • obec pobytu
 • časť obce
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu
 • dobu prechodného pobytu

Aký je poplatok za prihlásenie?

Za prihlásenie na prechodný pobyt sa neplatí správny poplatok. V prípade, ak prihlasovateľ žiada o vydanie potvrdenia o prihlásení na prechodný pobyt poplatok je 5 EUR.

Aká je lehota na vybavenie?

Na počkanie.

Aká je dĺžka prechodného pobytu?

Prechodný pobyt je obmedzený – minimálne 90 dní a najviac 5 rokov.

Kto môže okrem prihlasovateľa hlásiť prechodný pobyt?

Prihlasovateľ na prechodný pobyt sa môže dať zastúpiť na základe plnej moci. Na plnej moci sa vyžaduje úradné overenie jeho podpisu.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť prechodný pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť prechodný pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť prechodný pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť prechodný pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Pri hlásení prechodného pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých prechodný pobyt hlási.

Ten, kto hlási prechodný pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na prechodný pobyt.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie