Pobyt cudzinca z EÚ na Slovensku (registrácia pobytu občana EÚ)

Občan EÚ sa môže zdržiavať na území SR 3 mesiace. Po tejto lehote je potrebné si registrovať pobyt na Slovensku. Pobyt potrebuje aj napríklad, ak má byť zodpovedným zástupcom spoločnosti, ktorá má záujem žiadať živnostenský úrad o výkon remeselnej alebo viazanej živnosti, ako aj z dôvodu, ak chce na Slovensku podnikať, študovať alebo pracovať. Celý proces na cudzineckej polícii vybavíme za vás.

od 480 € + poplatky
48 hodín vydanie dokladu o pobyte
Mám záujem získať pobyt cudzinca z EÚ

Občan Únie s platným dokladom totožnosti je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky tri mesiace odo dňa vstupu. Začiatok pobytu na území Slovenskej republiky je občan Únie povinný nahlásiť na cudzineckej polícii do desiatich pracovných dní odo dňa vstupu.

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky. Žiadosť o registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Poplatky

  • poplatok v hodnote 4,5 EUR v prípade, ak požaduje vydať kartičku na pobyt (ekolky; dodávame, že na oddelení cudzineckej polície v Bratislave sa v priestoroch pracoviska, ktoré vybavuje občanov EÚ, nachádza kolkomat)
  • poplatok v hodnote 24,50 EUR, ak doklad o pobyte má byť vydaný do 48 hodín
  • 3 EUR kolok za doručenie dokladu o pobyte na adresu uvedenú v žiadosti

Právne úprava registrácie občana EÚ

§ 66 zákona o pobyte cudzincov:

(1) Občan Únie, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky. Žiadosť o registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

(2) Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. a), je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad a prísľub zamestnávateľa alebo potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania.

(3) Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. b), je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad a doklad preukazujúci, že je samostatne zárobkovo činnou osobou.

(4) Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. c), je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad, doklad preukazujúci, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu, a doklad o zdravotnom poistení.

(5) Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. d), je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad, doklad preukazujúci, že študuje na základnej škole, strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike, a čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu v Slovenskej republike.

(6) Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. e), je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že si sústavne hľadá prácu na území Slovenskej republiky.

(7) Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. f), je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad, doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu alebo doklad, že má s občanom Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah, a potvrdenie o registrácii občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája.

(8) Policajný útvar je povinný pri skúmaní, či má občan Únie dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia ich pobytu v Slovenskej republike, zohľadniť osobnú situáciu danej osoby. Občan Únie môže dostatočné zdroje preukázať predložením hotovosti, cestovných šekov, kreditných kariet, výpisov z účtov, dokladov o vlastníctve nehnuteľnosti, dokladu o poberaní dôchodku alebo iného hodnoverného dokladu. Policajný útvar nevyžaduje sumu, ktorú je občan Únie pri registrácii pobytu povinný preukázať, vyššiu, ako je výška životného minima v Slovenskej republike.60)

(9) Policajný útvar individuálne posudzuje predložené doklady podľa odsekov 2 až 7, pri ktorých skúma skutočnosti, ktoré nimi občan Únie preukazuje. Policajný útvar po preskúmaní dokladov rozhodne o tom, či predložené doklady podľa odsekov 2 až 7 sú postačujúce. Ak predložené doklady nepostačujú na hodnoverné preukázanie skutočností podľa odsekov 2 až 7, policajný útvar takú osobu nezaregistruje. Zároveň túto osobu písomne informuje o tom, aké iné doklady musí predložiť, aby hodnoverne preukázala skutočnosti podľa odsekov 2 až 7, aby bola zaregistrovaná.

(10) Policajný útvar vydá občanovi Únie v deň podania úplnej žiadosti o registráciu potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. Ak občan Únie nepredloží doklad podľa § 122, policajný útvar uvedie ako adresu v potvrdení o registrácii obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať na pobyte.

(11) Občan Únie podľa § 65 ods. 1, ktorému policajný útvar zaregistroval právo na pobyt, môže požiadať policajný útvar o vydanie dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“ s platnosťou na päť rokov. Policajný útvar vydá občanovi Únie doklad o pobyte do 30 dní. Ak občan Únie požiada o vydanie dokladu o pobyte, je povinný predložiť doklad o ubytovaní podľa § 122 a dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu, inak policajný útvar doklad o pobyte nevydá; ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.61)

(12) Na vydanie potvrdenia o registrácii sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.37)

Referencie od klientov

Využil som služby advokátskej kancelárie AKMV na pomoc s obnovením môjho prechodného pobytu. Ako sa očakávalo, tento proces nebol úplne jednoduchý a odborné znalosti a skúsenosti AKMV boli pre mňa rozhodujúce. Zároveň mi poskytli istotu v období, ktoré mohlo byť stresujúce. Na cudzineckú políciu som preto prišiel so všetkými správnymi dokumentami a žiadosť bola vybavená rýchlo a bez problémov. Následné požiadavky cudzineckej polície boli zo strany AKMV rýchlo a presne vyriešené. Úspešne mi bolo schválené predĺženie pobytu. Neváhal by som odporučiť AKMV ďalším cudzincom a v budúcnosti budem hľadať ich pomoc pre moje imigračné potreby.

Ross Cable

Chcel som sa len veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi pomohli získať pobyt na Slovensku, veľmi si to s Barborou vážime a som rád, že tu môžem byť s ňou a bez starostí!

Ešte raz vám ďakujem za vašu tvrdú prácu.

Klient

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
235 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie