Prechodný pobyt cudzinca s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ

Aktualizované: 12.10.2020 | Vytvorené: 12.10.2020 |

V tomto článku si uvedieme, čo je potrebné dokladať k žiadosti o prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý už má udelený dlhodobý (trvalý) pobyt v inom štáte Európskej únie.

Prechodný pobyt cudzinca s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ

K žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území SR je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte povinný predložiť:

 1. dve aktuálne fotografie 3 x 3,5 cm
 2. platný cestovný doklad
 3. účel pobytu, ktorým je doklad o dlhodobom pobyte vydaný podľa osobitného predpisu členským štátom a pracovná zmluva, iný doklad podľa § 32 ods. 5 písm. a) predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu, podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu alebo dokladu potvrdzujúceho oprávnenie na podnikanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 (zápis v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri alebo zapísaný v obchodnom registri ako osoba oprávnená konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva)
 4. finančné zabezpečenie pobytu:
 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, a ak ide o osobný účet vedený v zahraničnej banke, výpis z osobného účtu za posledné tri mesiace, 
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo potvrdenie o zostatku
  na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, potvrdenie o udelení štipendia, potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení finančných prostriedkov počas pobytu alebo čestné vyhlásenie osoby, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné zabezpečenie počas pobytu doložené potvrdením o zostatku na účte,
 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny alebo potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o finančnom a hmotnom zabezpečení štátneho príslušníka tretej krajiny počas jeho pobytu,
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených vládou SR alebo programov EÚ alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy, alebo medzinárodná zmluva, potvrdenie orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených vládou SR alebo programov EÚ alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy, pokiaľ je v ňom uvedené aj finančné zabezpečenie pobytu,
 • čestné vyhlásenie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR a niektorý z nasledovných dokladov:

-  pracovná zmluva,

-  potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy,

-  potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada o zlúčenie rodiny. 

e. zabezpečenie ubytovania

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
 • nájomná zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území SR a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

Využite naše právne služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.