Prenájom celej budovy z hľadiska judikatúry

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 18.04.2017 |

Na zmluvy o nájme celých budov / stavieb sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nie je pritom podstatné, či sa v budove nachádzajúce napr. nebytového priestory

Prenájom celej budovy z hľadiska judikatúry

Uvedené potvrdili aj tri citované rozhodnutia súdov: 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 271/2004 (52/2007 ZSP):

“Predchádzajúci súhlas obecného (miestneho alebo mestského) úradu podľa § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. nebol potrebný v prípade, ak bola prenajatá budova ako celok, aj keď sa v nej nachádzali miestnosti určené na prevádzkovanie obchodu a služieb. Režim takého nájmu sa totiž nespravuje ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb., ale ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších zmien a doplnkov, sa nevzťahuje na dohody (zmluvy) o nájmoch nehnuteľností (pozemkov alebo budov), bez ohľadu na to, že súčasťou týchto nehnuteľností môžu byť aj nebytové priestory.” 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. M Cdo 251/2002:

“Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. treba vykladať tak, že predchádzajúci súhlas obce sa vyžaduje len na prenajatie tých nebytových priestorov, ktoré sú stavebne (nie zmluvne) určené na prevádzkovanie obchodu a služieb. Iba toto účelové určenie, vyplývajúce z obsahu stavebnoprávnej dokumentácie a rozhodnutí príslušných stavebných orgánov, je právne relevantné na posúdenie otázky, či sa predchádzajúci súhlas obce vyžaduje alebo nevyžaduje. Dohoda účastníkov zmluvy, že v nájme nehnuteľnosti ide o nájom nebytových priestorov, ktorý sa potom riadi zákonom č. 116/1990 Zb., je z uvedeného hľadiska neplatná, a teda právne bezvýznamná.” 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. marca 2003, sp.zn. M Cdo 251/02:

“Z ustanovenia § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov nemožno vyvodiť, že by sa tento zákon vzťahoval aj na zmluvy o nájmoch stavieb, v ktorých sú umiestené nebytové priestory.” 

Prečítajte si:

Odstúpenie od zmluvy o nájme nebytových priestorov z dôvodu neplatenia nájomného

Zmluva o nájme nebytových priestorov a jej špecifiká

Dopad absencie súhlasu dozornej rady na platnosť nájomnej zmluvy

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.