Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Prerušenie katastrálneho konania upravuje § 31a Katastrálneho zákona. Ten upravuje, kedy katastrálny odbor konanie na katastri nehnuteľností preruší. Najčastejšie sú to asi prípady, kedy zmluva alebo návrh na vklad neobsahujú všetky zákonné náležitosti.

Prerušili Vám konanie na katastri? Ak áno, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Dôvody prerušenia katastrálneho konania

Podľa § 31a Katastrálneho zákona „Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak:

sa začalo konanie o predbežnej otázke,
nebol zaplatený správny poplatok,
bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,
to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,
bolo účastníkovi neodkladným opatrením alebo predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou,
právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.“

Ak Vám konanie na katastri nehnuteľností bolo prerušené, prerušenie mohlo nastať z dôvodov uvedených vyššie. Katastrálny odbor Vás v prerušení podrobne upozorní, nielen aký bol dôvod prerušenia, ale aj ako je potrebné nedostatky odstrániť.

Zákonná úprava

Podľa § 22 ods. 5 Katastrálneho zákona: „V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, ak tento zákon alebo iný zákon neustanovuje inak.“

Lehota na odstránenie nedostatkov

V praxi okresný úrad, katastrálny odbor určuje lehotu na odstránenie nedostatkov 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania. Vyplýva to z § 29 ods. 2 Správneho poriadku, podľa ktorého „Správny orgán môže tiež konanie prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní.

V prípade, ak bolo konania prerušené, účastník konania je povinný nedostatky odstrániť v stanovenej lehote. Ak tak neurobí, okresný úrad konanie zastaví.

Proti rozhodnutiu o prerušení konania nie je možné podať odvolanie.

Zákonná úprava

Podľa § 29 ods. 2 Správneho poriadku: „Správny orgán môže tiež konanie prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní.“

Dôvody prerušenia katastrálneho konania

Rozhodnutie o prerušení odkazuje na ustanovenia zákona, v súlade s ktorými nebolo podanie urobené, respektíve jeho prílohy. Asi najčastejší dôvod prerušenia je podľa § 31a písm. c) katastrálneho zákona, kedy účastník konania bol vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh.

Veľmi častým problémom je, že zmluva predložená katastru, prípadne návrh na vklad, nemajú podstatné náležitosti.

§ 42 ods. 1 katastrálneho zákona: „Na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra je spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená zmluva, verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.“

§ 42 ods. 4 katastrálneho zákona: „Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, účastníci konania môžu vykonať opravu len dodatkom k zmluve. Ak je zmluva vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti sa opravia postupom podľa osobitného predpisu.“

Prečítajte si aj:

Dodatkom sa upravia dokumenty o prevode vlastníckeho práva (napr. kúpna zmluva alebo darovacia zmluva), o zriadení záložného práva alebo o zápise vecného bremena a zároveň sa zdodatkuje aj samotný návrh na vklad.

Zároveň okresný úrad v rozhodnutí presne uvedie, ako nedostatky odstrániť. Taktiež uvedie počet originálov konkrétnych listín, ktoré sa vyžadujú, alebo povinnosť, že podpisy na dokumentoch musia byť overené.

Postup po odstránení nedostatkov podania na kataster

Rozhodnutie o prerušení konania sa doručuje všetkým účastníkom konania.

Po odstránený nedostatkov sa v konaní opäť pokračuje, v zmysle § 29 ods. 4 Správneho poriadku: „Správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie