Nahlásenie zmeny údajov v katastri nehnuteľností

V súlade s ust. § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sú vlastníci a iné oprávnené osoby povinní dbať na to, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra.

Jedným z takýchto údajov, ktoré ste povinní katastru nehnuteľností hlásiť, je napríklad zmena priezviska alebo trvalého pobytu. Tie viete oznámiť buď listinne – poštou alebo elektronicky cez slovensko.sk. Oba postupy máte popísané nižšie.

V prípade záujmu o vykonanie zmien na liste vlastníctva nas neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

1. Listinná žiadosť a prílohy

Zmenu priezviska je potrebné ohlásiť prostredníctvom žiadosti. Pri podávaní treba dávať pozor na zachovanie miestnej príslušnosti – zmenu hláste na katastrálnom odbore toho okresného úradu, v obvode ktorého sa nachádza zapísaná nehnuteľnosť.

Neexistuje jednotné predpísané tlačivo žiadosti, jej vzory však možno jednoducho nájsť na internete. Vo všeobecnosti by však určite mala obsahovať vaše identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ďalej údaje týkajúce sa nehnuteľnosti: názov katastrálneho územia, špecifikovanie nehnuteľností (vhodné je uviesť aj číslo listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť evidovaná) a v neposlednom rade uviesť a upresniť požadovanú zmenu tak, aby bola zo žiadosti jasná. Mali by ste pritom uviesť nielen vaše nové priezvisko, ale aj priezvisko staré. Na záver žiadosti uveďte dátum jej spísania a podpíšte ju. Podpis nie je nutné úradne overiť.

Pri zmene údaju ako je priezvisko pritom nebude stačiť iba neformálne oznámenie, nakoľko je nevyhnutné oznamovanú zmenu aj preukázať.

Pokiaľ podávate žiadosť osobne, na preukázanie zmeny starého priezviska na nové stačí predložiť preukaz totožnosti. Ak žiadosť zasielate poštou, musíte priložiť listinu preukazujúcu zmenu, napr. overenú fotokópiu sobášneho listu. Okresný úrad, katastrálny odbor, prílohy preukazujúce zmeny do pár dní poštou vráti.

Podobný postup ako pri zmene priezviska treba absolvovať pri zmene adresy trvalého pobytu.

V katastri nehnuteľností je tiež možné zmeniť aj iné údaje, ako adresa, meno po sobáši a ďalšie.

2. Elektronická žiadosť o zmenu údajov na katastri cez slovensko.sk

V prípade, že máte občiansky preukaz s čipom a osobný bezpečnostný kód (BOK), môžete požiadať o zmenu údajov v katastri nehnuteľností elektronicky prostredníctvom služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do katastra nehnuteľností, ktorú viete vyhľadať aj cez ústredný portál. Elektronický formulár sa vypĺňa už priamo na Portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností, na webovej stránke slovensko.sk.

Služba Vám umožňuje vytvárať elektronické podanie návrhu o doplnenie údajov na liste vlastníctva do katastra nehnuteľností. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná, teda nie je spoplatnená. Je potrebné podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom. (zdroj: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/is/A_1_1_4 ).

Zmena trvalého bydliska, priezviska atď.

Každý, kto je majiteľom nehnuteľnosti, je pri zmene trvalého bydliska, priezviska atď. povinný zmenu týchto údajov oznámiť a následne zabezpečiť ich zmenenie príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, v ktorom je nehnuteľnosť, ktorej je vlastníkom, zapísaná (ďalej len „kataster nehnuteľností“). Aj tieto informácie je možné v katastri nehnuteľností zmeniť elektronicky, na webovej stránke ÚGKK SR, https://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/. Je potrebné prihlásiť sa občianskym preukazom s čipom,  zvoliť Elektronické podania a ďalej Podanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do katastra nehnuteľností. Následne zvoľte Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri. Služba vás prevedie ďalšími krokmi, kde uvediete svoju totožnosť a zapíšete zmenené, resp. nové údaje.

Vyplnením formulára, ktorý poskytuje táto služba, vytvoríte návrh (žiadosť o zmenu údajov), kde sú uvedené pôvodné údaje a nové údaje, ktoré potrebujete zmeniť, katastrálne územia a listy vlastníctva, na ktorých si žiadate vykonať zmenu. Tým, že sa návrh podpíše eID kartou, nemusíte pripojiť k podaniu listinu preukazujúcu zmenu, pokiaľ je zmena dotknutých údajov preukázaná potvrdením identity žiadateľa overením platnosti jeho eID karty. (zdroj: https://www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/elektronicke-sluzby-katastra-nehnutelnosti/faq-casto-kladene-otazky-portal-eskn/osveta.pdf )

Je potrebné pripomenúť, že na úspešnú zmenu trvalého bydliska v katastri nehnuteľností je potrebné disponovať elektronickým občianskym preukazom už s novým trvalým pobytom.

Ak sa Vaša žiadosť týka katastrálnych území z rôznych okresov, je potrebné vytvoriť samostatnú žiadosť na každé okresné pracovisko.

Prečítajte si aj:

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie