Zmena priezviska a iných údajov v katastri nehnuteľností

V súlade s ust. § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sú vlastníci a iné oprávnené osoby povinní dbať na to, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra.

Jedným z takýchto údajov, ktoré ste povinní katastru hlásiť, je aj zmena priezviska.

V prípade záujmu o vykonanie zmien na liste vlastníctva nas neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Žiadosť a prílohy k žiadosti

Zmenu priezviska je potrebné ohlásiť prostredníctvom žiadosti. Pri podávaní treba dávať pozor na zachovanie miestnej príslušnosti – zmenu hláste na katastrálnom odbore toho okresného úradu, v obvode ktorého sa nachádza zapísaná nehnuteľnosť.

Neexistuje jednotné predpísané tlačivo žiadosti, jej vzory však možno jednoducho nájsť na internete. Vo všeobecnosti by však určite mala obsahovať vaše identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ďalej údaje týkajúce sa nehnuteľnosti: názov katastrálneho územia, špecifikovanie nehnuteľností (vhodné je uviesť aj číslo listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť evidovaná) a v neposlednom rade uviesť a upresniť požadovanú zmenu tak, aby bola zo žiadosti jasná. Mali by ste pritom uviesť nielen vaše nové priezvisko, ale aj priezvisko staré. Na záver žiadosti uveďte dátum jej spísania a podpíšte ju. Podpis nie je nutné úradne overiť.

Pri zmene údaju ako je priezvisko pritom nebude stačiť iba neformálne oznámenie, nakoľko je nevyhnutné oznamovanú zmenu aj preukázať.

Pokiaľ podávate žiadosť osobne, na preukázanie zmeny starého priezviska na nové stačí predložiť preukaz totožnosti. Ak žiadosť zasielate poštou, musíte priložiť listinu preukazujúcu zmenu, napr. overenú fotokópiu sobášneho listu. Okresný úrad, katastrálny odbor, prílohy preukazujúce zmeny do pár dní poštou vráti.

Podobný postup ako pri zmene priezviska treba absolvovať pri zmene adresy trvalého pobytu.

V katastri nehnuteľností je tiež možné zmeniť aj iné údaje, ako adresa, meno po sobáši a ďalšie.

Prečítajte si aj:

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie