Príspevok zamestnancovi na štátom podporované nájomné bývanie

V zmysle súčasnej právnej úpravy Zákonníka práce zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Avšak dávme do pozornosti, že ide o možnosť zamestnávateľa a nie o jeho povinnosť poskytovať takýto príspevok zamestnancom. Poskytnutie uvedeného príspevku záleží predovšetkým od ekonomickej situácie zamestnávateľa.

Vzhľadom na možnosť zamestnávateľa poskytnúť príspevok na štátom podporované bývanie je nevyhnutné, aby si každý zamestnávateľ sám najprv rozhodol, či bude využívať daný inštitút zakotvený v Zákonníku práce, a to buď priamo v kolektívnej zmluve alebo vo svojom internom predpise. Zákonník práce upravuje podmienky a rozsah poskytovania príspevku na štátom podporované nájomné bývanie zo strany zamestnávateľa, ale konkrétne podrobnosti je vhodné si stanoviť písomne a to buď prostredníctvom doplnenia kolektívnej zmluvy alebo interným predpisom, ktorý bude záväzný pre všetkých zamestnancov.

V prípade záujmu o poradenstvo v oblasti pracovného práva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Podmienky nároku na príspevok a jeho výška

Nárok na príspevok na štátom podporované nájomné bývanie zo strany zamestnávateľa má zamestnanec, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje

Upozornenie

Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, o vykonaní pracovnej činnosti a o brigádnickej činnosti) sa príspevok neposkytuje.

Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok v sume zníženej v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času za kalendárny mesiac.

V prípade zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci.

Pri všetkých vyššie uvedených kategóriách zamestnancov však musí ísť o zamestnanca, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa zákona č. 222/2022 Z.z. zákon o štátnej podpore nájomného bývania.

Výška príspevku

Výška príspevku je najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, pričom je však stanovená maximálna výška príspevku (bez ohľadu na rozlohu bytu), ktorou je suma 360,-EUR za kalendárny mesiac. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie je splatný najneskôr posledný deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.

V prípade, ak zamestnanec súčasne pracuje u viacerých zamestnávateľov, má nárok na príspevok na štátom podporované nájomné bývanie iba od jedného zamestnávateľa. Je na zamestnancovi, u ktorého zamestnávateľa si o daný príspevok požiada, dôležité je, aby si žiadosť podal len u jedného.

Rovnako je to aj v prípade, ak nájomný byt využíva rodina, pričom obaja rodičia sú zároveň aj zamestnancami, pričom nemusí ísť len o rodinu, ale iba o partnerský či manželský pár, pričom obaja sú zamestnaní, tak v takýchto prípadoch si o príspevok môže požiadať iba jeden z nich u svojho zamestnávateľa.

Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada (napr. pri rozdeľovaní odmien – zníženie odmeny, či pri rozdeľovaní pracovných úloh).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie