Rekreačné preukazy (príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca)

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca je jedným zo zamestnaneckých benefitov, ktorý súvisí so sociálnou politikou zamestnávateľa. Podmienky nároku na príspevok ako aj jeho výška je upravená Zákonníkom práce.

V prípade záujmu o poradenstvo v oblasti pracovného práva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Kedy zamestnancovi vzniká nárok na príspevok? 

Nárok na príspevok na rekreáciu v roku 2024 majú zamestnanci:

  • ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a 
  • požiadajú svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu.

Zamestnávateľovi vzniká povinnosť poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu, ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Pričom počet zamestnávaných zamestnancov vyplýva z priemerného evidenčného počtu zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Výška príspevku a podmienky príspevku na rekreáciu

Zamestnávateľ v roku 2024 poskytuje príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. V prípade zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Súčasne Zákonník práce ustanovuje, že zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Príspevok na rekreáciu v roku 2024 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi buď:

  • prostredníctvom rekreačného poukazu alebo
  • na základe zamestnancom preukázaných oprávnených výdavkov.

V prípade, ak zamestnávateľ poskytuje príspevok na základe zamestnancom preukázaných oprávnených výdavkov, tak príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, a to na základe predložených účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ následne poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, pričom zamestnanec sa môže dohodnúť so zamestnávateľom inak, napríklad na skoršom termíne poskytnutia príspevku na rekreáciu.

V zmysle Zákonníka práce oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na

  • a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  • b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  • c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom, za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Prečítajte si aj: Skončenie pracovného pomeru

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Nočná práca, výška príplatku

Dobrý deň, mám právo odmietnuť zamestnávateľovi prácu na nočné zmeny /12hod/, nakoľko mi je 52 rokov?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Poprosím o radu, zistili sme, že náš zamestnanec vykonáva tú istú činnosť ako naša firma, prakticky je to konkurencia. Ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Prestávky v práci

Zamestnávateľ nám v práci nanútil bez udania dôvodu a súhlasu zamestnancov 60 min. prestávku na oddych a stravovanie Zamestnávateľ nám...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie