Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu

S účinnosťou od 01.10.2012 sa pri prevodoch obchodných podielov v spoločnostiach vyžaduje doložiť ako príloha k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka súhlas správcu dane. O tejto novinke sme Vás informovali v našich predchádzajúcich článkoch: 

Povinnosť doloženia súhlasu správcu dane má spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu. Zákon definuje väčšinový obchodný podiel tak, že sa ním rozumie „obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.“ Táto povinnosť sa tak vzťahuje aj na prevody 50% obchodných podielov.

Zákon však v § 117 ods. 4 ďalej hovorí, že ustanovenie, ktoré vyžaduje doložiť súhlas správcu dane pri prevode obchodného podielu sa použije aj na rozdelenie obchodného podielu prevodom, ak sa rozdeľuje väčšinový obchodný podiel podľa § 115 ods. 7 („Ustanovenie § 115 ods. 5 až 7 a 9 sa použije primerane aj na rozdelenie obchodného podielu prevodom, ak sa rozdeľuje väčšinový obchodný podiel podľa § 115 ods. 7.“ )

Z uvedeného je tak zrejmé, že aj keď sa prevádza menšinový obchodný podiel, vyžaduje sa doloženie súhlasu správcu dane prevodcu, ak menšinový obchodný podiel vznikol rozdelením väčšinového obchodného podielu prevodcu.

Kto a kde žiada o vydanie potvrdenia správcu dane

Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to bez ohľadu na to, či ide o existujúceho spoločníka spoločnosti alebo tretiu osobu. Zákon v § 115 Obchodného zákonníka uvádza, že potvrdenie je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať. Aj napriek tomu, že by sa dalo zo zákona vyvodiť, že o potvrdenie žiada samotná spoločnosť, v praxi o vydanie súhlasu žiada navrhovateľ / prevodca, resp. ich zástupca a nie samotná spoločnosť, v ktorej obchodný podiel sa prevádza.

Treba tiež upozorniť, že o súhlas by sa mali žiadať daňové úrady príslušné podľa trvalého bydliska prevodcu(ov) / nadobúdateľa(ov) a žiadosti by sa tak nemali zasielať na daňový úrad, ktorý je príslušný podľa sídla spoločnosti, v ktorej obchodný podiel sa prevádza. Ak je nadobúdateľom alebo prevodcom iná spoločnosť, samozrejme sa žiada o súhlas daňový úrad príslušný podľa sídla nadobúdateľa / prevodcu.

Pozor! Čo sa dokladá namiesto súhlasu správcu dane?

Ustanovenie § 115 ods. 9 Obchodného zákonníka hovorí, že ak spoločnosť nemá povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra súhlasom správcu dane, doloží návrh na zápis písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá túto povinnosť. Znamená to teda, že pokiaľ aj nadobúdateľ či prevodca nemá povinnosť dokladať súhlas správcu dane, musí priložiť do obchodného registra vyhlásenie, že takúto povinnosť nemá. Osobne považujeme dané ustanovenie prinajmenšom za nepochopiteľné, preto naň opätovne upozorňujeme aj v tomto článku.

Zmeny pri prevode obchodného podielu od 17.07.2022

Od 17.7.2022 sa už neprikladá pri prevode obchodného podielu do obchodného registra súhlas správcu dane, resp. vyhlásenie, že prevodca / nadobúdateľ nie je povinný doložiť súhlas správcu dane. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie