Prevod obchodného podielu – zmena spoločníka

Pokiaľ chce spoločník spoločnosti spoločnosť opustiť, jednou z možností je prevod jeho obchodného podielu na inú osobu. Celý proces zabezpečíme za vás.

od 500 € vrátane DPH a poplatku do OR
7 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem previesť obchodný podiel

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. K prevodu obchodného podielu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Ako to prebieha?

  • vypracovanie dokumentov potrebných k prevodu obchodného podielu
  • komunikácia a oznámenie zmien v spoločnosti obchodnému registru a príslušným úradom (elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy)

Zmluva o prevode obchodného podielu môže byť aj bezodplatná, podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté.

Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.

Pri prevode väčšinového obchodného podielu už nie je potrebné doložiť do obchodného registra súhlas správcu dane preukazujúci, že prevodca resp. nadobúdateľ obchodného podielu nemá nedoplatky na daniach.

Kedy nastávajú účinky prevodu obchodného podielu?

Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Kto nemôže nadobudnúť obchodný podiel?

Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Tiež je potrebné uviesť, že ani spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Lehota na zápis zmeny v obchodnom registri

Zákonná lehota na zápis zmeny v obchodnom registri sú 2 pracovné dni od prijatia návrhu a súdneho poplatku.

Kedy sa nemôže previesť obchodný podiel?

Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak:

  • sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení,
  • ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo
  • ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.
  • Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Tip

Pokiaľ súdny poplatok zaplatíte bankomatovou kartou alebo cez aplikáciu ekolok, platbu dostane súd ihneď a nemusí sa čakať ďalšie 2 dni na pripísanie platby na účet súdu ako je to v prípade bankového prevodu.

KOMPLETNÝ ZOZNAM POPLATKOV OBCHODNÉHO REGISTRA PLATNÝ OD 1.4.2024

Položka 17  
Vo veciach obchodného registra  
a) z návrhu na prvý zápis  
1. akciovej spoločnosti 550 eur
2. iných právnických osôb 220 eur
3. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 220 eur
4. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 220 eur
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 220 eur
c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 50 eur
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 140 eur
e) z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku 140 eur
Poznámky:
1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.
2. V poplatkoch podľa písmen a), b) a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného údaja a zápis nového údaja.
4. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.
5. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zmenu priezviska zapísanej osoby po uzavretí manželstva.
6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri podľa osobitného zákona, ktorý bol podaný fyzickou osobou oprávnenou konať v mene zapísanej právnickej osoby do 30. júna 2021 na tlačive podľa osobitného predpisu.
7. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o osobách podľa osobitného zákona10a) postupom podľa osobitného zákona.10b)
8. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre organizačnú zložku podniku, ktorého adresa umiestnenia je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre právnickú osobu, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre právnickú osobu.
9. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaniach vo veciach obchodného registra podľa § 278 až 303 Civilného mimosporového poriadku poplatku nepodliehajú. (zdroj: zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie