Ako zmeniť obchodné meno na obchodnom registri?

Otázka:

Akým spôsobom môžem zmeniť obchodné meno spoločnosti v obchodnom registri?

Odpoveď:

Zmeniť obchodné meno na obchodnom registri nie je náročný proces čo sa týka vyplnenia samotného podania, ako aj počtu príloh, ktoré sa k podaniu dokladajú. Pokiaľ chce navrhovateľ zmeniť obchodné meno, vypíše návrh na zápis zmeny, ktorý nájde na stránke ministerstva spravodlivosti. Návrhov na zápis zmeny je viac, je potrebné si vybrať zmenový formulár podľa právnej formy subjektu.

Zmenový formulár obsahuje dva stĺpce. V ľavom sa zapisujú navrhované nové údaje a v pravom údaje, ktoré sa navrhujú z obchodného registra vymazať. Je teda potrebné zaškrtnúť políčko “obchodné meno” a vypísať ľavý stĺpec, v ktorom sa uvedie nové obchodné meno a pravý stĺpec, do ktorého sa napíše obchodné meno, kto sa požaduje vymazať. Vo formulári sa vypisuje v úvode aj súd, ktorému je podanie určené, ako aj vložka a oddiel, ktoré nájdete v samotnom výpise konkrétnej spoločnosti. Tiež je potrebné vypísať aj zoznam príloh a v závere podania aj kto a kde podanie podpísal. Tiež sa zvolí, či sa výsledok podania doručí do elektronickej schránky navrhovateľa alebo poštou. Od 1.10.2020 už nie je možné listinné podanie do obchodného registra. Návrh do obchodného registra je možné podať len elektronicky cez slovensko.sk. 

K návrhu na zápis zmeny obchodného mena sa prikladajú prílohy, ktorými sú:

  • rozhodnutie jediného spoločníka alebo zápisnica z valného zhromaždenia
  • plná moc, ak podáva návrh splnomocnená osoba
  • dokladá sa aj úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, prípadne jej dodatok

Podpis spoločníka na rozhodnutí, prípadne podpisy na zápisnici z valného zhromaždenia sa nevyžadujú úradne overené v prípade zmeny obchodného mena.

Prečítajte si aj: Kedy sa pri zmenách v s.r.o. vyžadujú overené podpisy?

Ak sa návrh na zmenu obchodného mena podal elektronicky, súdny poplatok bude 33 euro a o návrhu rozhodne súd do dvoch pracovných dní (dĺžka závisí aj od spôsobu zaplatenia súdneho poplatku).

Prečítajte si aj: Ako dlho trvá zápis zmeny v obchodnom registri?

Zmenu nie je potrebné v tomto prípade oznamovať živnostenskému registru, nakoľko ten by mal zmenu automaticky prevziať z registra obchodného. Zmenu obchodného mena odporúčame oznámiť príslušnému správcovi dane – daňovému úradu.