Pobyt pre matku / otca, ak dieťa je slovenský občan

Často sa s praxi stretávame s nesprávnym názorom, že pokiaľ má cudzinec z tretej krajiny dieťa (ktoré je slovenským občanom), nemá právo na pobyt na Slovensku. Slovenské občianstvo pritom dieťa získava už narodením v prípade, ak jeho otec alebo matka má slovenskú príslušnosť.

O trvalý pobyt na 5 rokov pre rodiča takéhoto dieťaťa je možné požiadať podľa § 43 ods. 1 písm. a) druhá časť vety zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, podľa ktorého „Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 48 ods. 2, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.“

Stanovisko Odboru cudzineckej polície UHCP z 11.12.2023

„…cudzinec si môže v prípade, ak má dieťa št. občana SR, požiadať o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov podľa § 43 zákona o pobyte cudzincov.“

Podmienky udelenia trvalého pobytu pre matku / otca, ktorý je cudzinec

Podmienkou teda je preukázanie:

 1. závislosti
 2. medzi príbuznými v priamom rade (rodič – dieťa)
 3. štátneho občana Slovenskej republiky
 4. s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Priame príbuzenstvo sa preukazuje matričným dokladom (rodným listom), na ktorom je žiadateľ uvedený ako rodič dieťaťa. Okrem príbuzenského vzťahu je potrebné taktiež preukázať závislosť, či už citovú, finančnú, hmotnú a pod. 

Rodným listom sa preukáže príbuzenstvo, avšak je potrebné preukázať aj závislosť. Tá nie je definovaná zákonom, môže to byť závislosť citová, finančná, hmotná a pod. zdokladovaná svedectvom druhého rodiča o ich vzťahu, úhradou nákladov na život dieťaťa, fotografiami, komunikáciou a podobne.

Dieťa musí mať vydaný slovenský rodný list a na území Slovenskej republiky nahlásený aj trvalý pobyt. Tak rodný list (overená fotokópia slovenského rodného listu), ako aj úradný doklad o trvalom pobyte na Slovensku (z ohlasovne pobytu) sa prikladá ako príloha k žiadosti o trvalý pobyt.

Doklady k žiadosti o trvalý pobyt pre matku / otca slovenského občana

Okrem vyššie spomínaných dokladov sa predkladajú k žiadosti o trvalý pobyt aj tieto doklady:

 • platný cestovný doklad
 • dve farebné fotografie (3×3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu)
 • výpis z registra trestov z krajiny, ktorej je žiadateľ štátnym príslušníkom a z krajín, kde sa zdržiaval v posledných 3 rokoch viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacoch)
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške 12násobku životného minima (od 1.7.2023 je životné minimum 268,88 EUR)
 • doklad o ubytovaní s úradne overenými podpismi všetkých vlastníkov a na adrese trvalého pobytu dieťaťa (napríklad nájomná zmluva s overenými podpismi všetkých účastníkov alebo čestné vyhlásenie majiteľa k poskytnutiu ubytovania počas celej doby pobytu na Slovensku
 • poplatok
 • žiadosť o pobyt
 • slovenský rodný list dieťaťa (notársky overená fotokópia)
 • finančné zabezpečenie – zákon o pobyte cudzincov stanovuje tieto spôsoby preukázania: a) potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, b) potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, c) pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke alebo dokladom o poberaní dôchodku manžela, rodiča alebo štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je príbuzný štátneho príslušníka tretej krajiny v priamom rade spolu s čestným vyhlásením o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky
 • osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa.

V danom prípade prichádza do úvahy potvrdenie o zostatku na účte v banke na meno dotyčného cudzinca. Ak je potvrdeie o zostatku vydané zahranićnou bankou, sú potrebné aj obraty za posledné 3 mesiace. Zostatok by mal zodpovedať výške 12násobku životného minima, čo je cca 2620 EUR. Viac v informačnej karte.

Kde sa podáva žiadosť o trvalý pobyt?

„Štátny príslušník tretej krajiny žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov môže podať na ľubovoľnom zastupiteľskom úrade SR v zahraničí spracovávajúcom pobytovú agendu. Rovnako aj žiadosť o udelenie národného víza za účelom podania žiadosti o trvalý/prechodný pobyt na oddelení cudzineckej polície PZ v SR je možné podať na ľubovoľnom zastupiteľskom úrade SR spracovávajúcom vízovú agendu. Podanie žiadosti o trvalý pobyt a žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o trvalý/prechodný pobyt nie je podmienené teritoriálnou príslušnosťou pobytu žiadateľa ku krajine akreditácie zastupiteľského úradu SR. Žiadateľ sa v krajine musí nachádzať legálne. V prípade, že vstup štátneho príslušníka Filipínskej republiky do krajiny podlieha vízovej povinnosti, musí mať udelené platné vízum/pobyt). Pred návštevou zastupiteľského úradu je nutné dohodnúť termín podania žiadosti. Niektoré zastupiteľské úrady môžu z dôvodov epidemiologickej situácie v mieste sídla úradu neprijímať žiadosti.“ (zdroj: mzv.sk)

D víza

Pokiaľ by cudzinec žiadal aj o D víza, bude potrebné dokladať ešte tieto dokumenty:

+ doklad o zdravotnom poistení na Slovensku na 90 dní

+ žiadosť o D víza

Zastupiteľský úrad má 30 dní na spracovanie žiadosti o udelenie národného víza za účelom podania žiadosti o trvalý/prechodný pobyt na oddelení cudzineckej polície PZ v SR (OCP). V prípade udelenia národného víza musia byť podporné doklady  platné aj v deň predpokladaného podania žiadosti na OCP v SR.

Apostilla / superlegalizácia dokladov zo zahraničia

Verejné listiny vydané v zahraničí je potrebné vyššie overiť apostillou alebo superlegalizáciou a tiež úradne preložiť do slovenského jazyka prekladateľom uvedeným v tomto zozname.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Zlatých Moravciach zabezpečuje nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Bernolákova 4, pavilón 4, 2. poschodie, lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie