Vymáhate nárok voči fyzickej osobe na podklade zmenky? Pozor máte už posledné dni!

V zmysle poslednej novely Občianskeho súdneho poriadku účinnej od 23.12.2015 č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení aj Exekučný poriadok, je potrebné v návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou, opísať aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu. Navyše, k návrhu na vykonanie exekúcie sa pripoja dôkazy, ktoré tieto skutočnosti osvedčujú.

Exekučné konania začaté pred účinnosťou danej novely

Táto novela však pôsobí aj na exekučné konania začaté pred účinnosťou danej novely na podklade zmenky proti fyzickej osobe. Oprávnený je povinný doplniť návrh na vykonanie exekúcie v zmysle vyššie uvedeného do 30 dní odo dňa účinnosti novely. Vzhľadom na účinnosť novely 23.12.2015, zostávajú posledné dni. Rovnako sa bude postupovať aj pri exekučných konaniach, v ktorých do účinnosti tohto zákona nebolo rozhodnuté o žiadosti o udelenie poverenia. Sankciou za nedoplnenie návrhu je zastavenie exekúcie, ako vyplýva z § 243f Exekučného poriadku: „Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví.“

Zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie

V zmysle § 44 Exekučného poriadku súd žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie preskúmava aj z hľadiska, či nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a bolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi. Ak zistí, že sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi, uznesením návrh zamietne. Proti uzneseniu o zamietnutí žiadosti je prípustné odvolanie.

Ďalšie náležitosti návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu

V zmysle ust. § 79 ods. 3 a 4 OSP ak ide o žalobu, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, žalobca je povinný opísať aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu so žalovaným, a ak ide o žalobcu, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov, skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu jeho právnych predchodcov so žalovaným. K žalobe sa pripojí zmenka alebo šek a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva z nich. Ak zmenka alebo šek boli vystavené na zabezpečenie záväzkov z písomnej zmluvy, pripojí sa k žalobe aj táto zmluva. Ak nie je dokázaný opak, platí, že nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Požičal som peniaze, ako ich mám vymáhať?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, jedna osoba si odo mňa požičala peniaze na základe ústnej dohody s lehotou...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Návrh na vykonanie exekúcie

Podľa zákona žalobca je povinný zaslať žalovanej výzvu na zaplatenie dlhu pred exekúciou. Ktorý zákon to predpisuje?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie