Zbavenie svojprávnosti – zmeny v právnej úprave od 1.7.2016

Dátum: 11.01.2017 |

Spôsobilosťou na právne úkony sa v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov rozumie „spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti“. K nadobudnutiu spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu dochádza dňom nadobudnutia plnoletosti, teda dovŕšením 18. roku života.

Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Zbavenie svojprávnosti je hovorové označenie pre pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony bolo upravené v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej ako „OSP“). Po tom, ako bol OSP v rámci rekodifikácie civilného procesu nahradený novými procesnoprávnymi kódexami, nachádza sa právna úprava konaní o spôsobilosti na právne úkony v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej ako „CMP“), ktorý však inštitút úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony na rozdiel od OSP nezakotvuje.

Konania o spôsobilosti na právne úkony

V zmysle CMP môže súd v konaniach o spôsobilosti na právne úkony rozhodovať o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a o navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony. Podľa aktuálnej právnej úpravy úplne pozbavenie spôsobilosti na právne úkony už neprichádza do úvahy a možné je iba jej obmedzenie.

Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania môže v zmysle § 233 CMP podať: 

  • blízka osoba,
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovateľ sociálnych služieb,
  • ten, kto má na veci právny záujem a tiež
  • osoba, o spôsobilosti ktorej sa má konať.

Okrem všeobecných náležitostí podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis) zakotvuje CMP aj osobitné náležitosti, ktoré musí návrh obsahovať, a to (i) opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a (ii) zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo (iii) opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.

V zmysle Dôvodovej správy k CMP má uvedená právna úprava „reflektovať princípy Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“, pričom „miernejšími opatreniami môže byť zastupovanie (napr. členom domácnosti) alebo ustanovenie opatrovníka.“ Uvedenie osobitných náležitostí má za cieľ tiež predchádzať šikanóznym návrhom.

Súd môže navrhovateľovi, ktorým je osoba, ktorá preukázala právny záujem na konaní alebo blízka osoba uložiť, aby v ním určenej lehote predložil lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. Nedoloženie lekárskej správy bude mať za následok zastavenie konania.

Účastníci konania

Účastníkmi konania v konaniach o spôsobilosti na právne úkony sú navrhovateľ a osoba, o spôsobilosti ktorej sa koná. Blízka osoba alebo osoba, ktorá osvedčí právny záujem môže požiadať súd, aby ju pribral ako účastníka do konania. O pribratí účastníka súd rozhodne podľa toho, či je to účelné pre vedenie konania a ochranu dotknutých práv. Súd taktiež posúdi, či je o začatí konania potrebné informovať blízku osobu alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Procesná spôsobilosť

Podľa § 239 CMP má osoba, o spôsobilosti ktorej sa koná, v konaní procesnú spôsobilosť v plnom rozsahu. Pokiaľ však takáto osoba nemá zákonného zástupcu, ustanoví jej súd procesného opatrovníka. V právnej úprave CMP „sa teda paralelne priznáva plná procesná spôsobilosť osobe, o ktorej spôsobilosti na právne úkony v konaní ide, a na druhej strane za túto osobu koná buď zákonný zástupca, alebo procesný opatrovník. Keďže sa priznáva plná procesná spôsobilosť osobe, o ktorej spôsobilosti sa koná, táto osoba si môže zvoliť aj svojho zástupcu.“ (HORVÁTH, E., ANDRÁŠIOVÁ, A.: Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Wolters Kluwer: 2016, Bratislava, ISBN: 978-80-8168-362-6, str. 347)

V zmysle § 240 ods. 2 CMP v prípade, že sú procesné úkony zákonného zástupcu alebo procesného opatrovníka v rozpore s procesnými úkonmi osoby, o spôsobilosti ktorej sa koná, alebo v rozpore s procesnými úkonmi zástupcu, ktorého si táto osoba zvolila, súd posúdi, ktorý procesný úkon je v záujme osoby, o spôsobilosti ktorej sa koná.

Súd pri zohľadnení zdravotného stavu osoby, o spôsobilosti ktorej sa koná túto osobu poučí o jej procesných právach a povinnostiach, ako právo zvoliť si zástupcu a právo aby sa konania zúčastňoval jej dôverník, ktorý nie je zástupcom.

Výsluch osoby, o spôsobilosti ktorej sa koná

Súd vypočuje osobu, o spôsobilosti ktorej sa koná, a to vhodným a primeraným spôsobom s ohľadom na jej zdravotný stav. Od výsluchu môže súd upustiť v prípade, že by výsluch bol na ujmu zdravotného stavu vypočúvanej osoby. V takomto prípade však na osobu, o spôsobilosti ktorej sa koná „vzhliadne“. Podľa Dôvodovej správy k CMP „Inštitút vzhliadnutia slúži na reálne oboznámenie sa súdu s osobou, o ktorej spôsobilosti na právne úkony sa koná. Účelom „vzhliadnutia“ je bezprostredný kontakt sudcu s osobou, o ktorej právach sa rozhoduje. Tento inštitút je inšpirovaný právnou úpravou z Českej republiky, ktorá sa podľa Zákona o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.) osvedčila.“

Znalec

Súd v konaní ustanoví a vypočuje znalca. Pokiaľ to znalec navrhne, môže súd nariadiť, aby osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, bola najviac na štyri (4) týždne umiestnená v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je to nevyhnutne potrebné na vyšetrenie jej zdravotného stavu. Od znaleckého dokazovania možno upustiť skôr výnimočne, a to v prípade, že súd na zistenie skutočného stavu veci považuje za postačujúce vypočuť ošetrujúceho lekára osoby, o spôsobilosti ktorej sa koná.

Rozhodnutie

Ak nie sú splnené podmienky na obmedzenie spôsobilosti, zmenu obmedzenia spôsobilosti alebo navrátenie spôsobilosti, súd konanie zastaví, pričom ak konanie začalo na návrh osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná, môže súd rozhodnúť, že ďalší takýto návrh môže táto osoba podať najskôr po uplynutí šiestich (6) mesiacov, ak zlepšenie alebo zmenu zdravotného stavu nemožno očakávať.

Pokiaľ súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, musí vo výroku rozsudku vymedziť rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil, a ustanoví jej opatrovníka. V prípade zmeny obmedzenia spôsobilosti alebo navrátenia spôsobilosti súd skôr vydaný rozsudok zmení alebo zruší.

Súd rozsudok okrem zákonného zástupcu alebo procesného opatrovníka doručí aj osobe, o ktorej spôsobilosti rozhodol. Súd tiež zabezpečí uloženie rozsudku o spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín.

Trovy konania

Trovy konania hradí štát. V tejto súvislosti je však dôležité upozorniť, že v prípade zjavne bezdôvodného návrhu na začatie konania je navrhovateľ povinný nahradiť ujmu, ktorá vznikla osobe, o spôsobilosti ktorej sa konalo, jej zástupcovi alebo štátu.

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.