Získanie povolenia na pobyt občanom Talianska na Slovensku

V tomto článku bližšie rozoberieme, čo je potrebné na získanie trvalého pobytu občana Talianska na území Slovenskej republiky na účel podnikania (napríklad, ak sa takýto občan stane konateľom slovenskej spoločnosti, môže žiadať o udelenie trvalého pobytu na Slovensku.) Nakoľko však postup bude rovnaký aj v prípade občanov iných členských krajín EÚ, je možné tieto informácie použiť aj na týchto občanov.

Prechodný alebo trvalý pobyt?

Občania EÚ môžu pri snahe získať pobyt na území Slovenskej republiky rovno žiadať o trvalý pobyt (nie najprv o prechodný pobyt). Trvalý pobyt sa občanovi EÚ na účel podnikania udelí na obdobie 5 rokov.

Dokumenty dokladané na cudzineckú políciu

V prípade, ak občan EÚ žiada o pobyt na území SR na účel podnikania, príslušníkovi cudzineckej polícii na oddelení cudzineckej polície predloží: 

 1. žiadosť (tlačivo dostane na oddelení cudzineckej polície)
 2. pas alebo občiansky preukaz
 3. 2 fotografie (veľkosť 3×3,5 cm)
 4. poplatok v kolkových známkach v hodnote 4,5 EUR
 5. doklad preukazujúci podnikanie –zakladateľská listina/zmluva a výpis z obchodného registra spoločnosti, ktorej je cudzinec štatutárnym orgánom, prípade rozhodnutie o vymenovaní za štatutárny orgán spoločnosti
 6. doklad preukazujúci ubytovanie na Slovensku:
  1. list vlastníctva (z katastra nehnuteľností, nepostačuje z internetu) alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno cudzinca v prípade, ak cudzinec vlastní na území Slovenskej republiky nehnuteľnosť, alebo
  2. nájomná zmluva s vlastníkmi (podpisy všetkých vlastníkov musia byť overené) alebo uzavretá s užívateľom nehnuteľnosti + výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti (napr. doklad o pridelení bytu), alebo
  3. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo
  4. čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi spolu s výpisom z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Podpisy všetkých vlastníkov nehnuteľností je nutné overiť u notára alebo na mestskom – obecnom úrade.

Je potrebná osobná účasť na cudzineckej polícii?

Osobná účasť cudzinca na oddelení cudzineckej polícii sa vyžaduje pri podávaní žiadosti na Slovensku. Následne je možné jeho zastúpenie na základe plnej moci. Rovnako pobytovú kartičku už je možné prevziať inou osobou na základe plnej moci.

Lehota na rozhodnutie

O pobyte sa rozhodne do 30 dní.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie