Zjednodušené zamestnávanie cudzincov pracujúcich pre technologické centrá a centrá podnikových služieb

Aktualizované: 09.01.2020 | Vytvorené: 09.01.2020 |

Jedným z opatrení, ktoré mali za cieľ prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike bolo aj prijatie zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o regionálnej investičnej pomoci“), ktorý upravuje podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci, vrátane investičnej pomoci zahraničným investorom. V tejto súvislosti došlo aj k zjednodušeniu zamestnávania cudzincov pracujúcich pre technologické centrá a centrá podnikových služieb. O aké zjednodušenie šlo a čo vlastne technologické centrá a centrá podnikových služieb sú, si priblížime v dnešnom článku.

Zjednodušené zamestnávanie cudzincov pracujúcich pre technologické centrá a centrá podnikových služieb

Obsah

Technologické centrum  Zápis do zoznamu technologických centier  Centrum podnikových služieb  Zápis do zoznamu centier podnikových služieb  Zvýhodnenie v oblasti zamestnávania cudzincov 

Technologické centrum 

Technologické centrum je v § 5 písm. b) zákona o regionálnej investičnej pomoci definované ako: „prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom za vývoj a inováciu sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra.“ 

Zápis do zoznamu technologických centier 

Zoznam technologických centier vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a je zverejnený aj na webovej stránke ministerstva  

Podmienkou zaradenia do zoznamu je popri naplneniu vyššie uvedenej legálnej definície aj kumulatívne splnenie aspoň dvoch z nasledujúcich podmienok:

  • poskytovanie služieb v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, informačno – komunikačných technológií, dopravy alebo zdravotníctva;
  • vykonávanie výskumno-vývojovej činnosti v niektorom z uvedených odvetví;
  • zamestnávanie vysokokvalifikovaných pracovníkov alebo spolupráca s vysokokvalifikovanými pracovníkmi v zmluvnom vzťahu. 

Zaradenie do zoznamu môže Ministerstvo hospodárstva uskutočniť buď na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na stránke ministerstva, automaticky sú do zoznamu zaraďované technologické centrá, ktoré figurujú v zozname technologických centier pri Európskej komisii (KETs Technology Centres). 

Centrum podnikových služieb 

Centrum podnikových služieb je v § 5 písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci definované ako „prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia spoločnosti, informačných technológií, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem služieb v oblasti prenájmu pracovnej sily.“ 

V praxi si centrum podnikových služieb môžeme predstaviť napr. ako oddelenie v rámci väčšej korporácie, ktoré zabezpečuje určité vnútropodnikové procesy aj pre iné organizačné jednotky. 

Zápis do zoznamu centier podnikových služieb 

Zoznam centier podnikových služieb vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a zverejňuje ho aj na svojej webovej stránke.  

Zápis do zoznamu centier podnikových služieb je možné uskutočniť na základe žiadosti Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, ktorej vzor je zverejnený tu

Zvýhodnenie v oblasti zamestnávania cudzincov 

Keďže technologické centrá ako aj centrá podnikových služieb v praxi často potrebujú pracovnú silu so špecifickým vzdelaním, pracovnými skúsenosťami alebo jazykovými schopnosťami, je bežné, že siahajú aj po pracovníkoch zo zahraničia. 

V záujme podpory ich činnosti v Slovenskej republike boli prijaté zmeny zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) ako aj zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“), ktoré týmto centrám zamestnávanie zahraničných pracovníkov uľahčujú. 

V zákone o službách zamestnanosti bola medzi výnimky, kedy zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny aj bez toho, aby mal udelený trvalý alebo prechodný pobyt zaradená aj výnimka pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pre centrum podnikových služieb poskytujú odborné školenie, ak trvanie pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku (§ 23 ods. 1 písm. aj). 

Výnimka pre takýchto cudzincov bola zakotvená aj v zákone o pobyte cudzincov. Podľa § 23 ods. 6 písm. h) zákona o pobyte cudzincov sa u cudzinca, ktorý „pre centrum podnikových služieb poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku“ nevyžaduje prechodný pobyt na účel zamestnania na území Slovenskej republiky. 

Ďalším zvýhodneným zakotveným v zákone o pobyte cudzincov je aj zakotvenie kratšej lehoty na rozhodnutiežiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Kým štandardná dĺžka lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu je 90 dní, v prípade žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum je dĺžka lehoty stanovená na 30 dní

Naše služby 

  • právne poradenstvo v oblasti zamestnávania cudzincov
  • registrácia do zoznamu technologických centier
  • registrácia do zoznamu centier podnikových služieb
  • zastupovanie v konaniach o udelenie a obnovenie prechodných a trvalých pobytov
  • poradenstvo v súvislosti so zápisom do zoznamu technologických centier a centier podnikových služieb

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.