Zmeny v obchodnom zákonníku od 1.10.2020

Dňa 22.10.2019 bol schválený zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník. Prijatím tohto zákona došlo k pomerne rozsiahlejšej novelizácii Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.10.2020. Vybrané zmeny si priblížime v nasledujúcom článku.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom

Prvá zo zmien, ktoré prináša novelizácia Obchodného zákonníka, sa týka povinnosti preukázať užívateľské právo k nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza sídlo spoločnosti zapisovanej do obchodného registra. Kým podľa pôvodnej právnej úpravy postačuje súhlas vlastníka (spoluvlastníkov) s obyčajným podpisom, po novom sa bude vyžadovať úradné osvedčenie podpisu / podpisov.

Podľa čl. I bod 1 zákona č. 390/2019 Z. z. bude vyžadovaný: „písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi“ …. to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností.“

Podnikanie zahraničných osôb

K zmene dochádza aj pri podnikaní zahraničných osôb. Zahraničnou osobou sa v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

Podľa doterajšej právnej úpravy vzniklo zahraničnej osobe (fyzickej aj právnickej) oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky zápisom do obchodného registra a zaniklo ku dňu výmazu z obchodného registra. To znamená, že v zmysle pôvodnej právnej úpravy bol potrebný zápis do obchodného registra aj v prípade živnostníkov – cudzincov, hoci u slovenských živnostníkov sa zápis do obchodného registra nevyžadoval.

Odo dňa účinnosti novely vznikne u zahraničnej fyzickej osoby oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky „ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“

Keďže k ohláseniu živnosti nie je potrebné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, táto zmena v praxi znamená, že cudzinci budú môcť u nás podnikať ako živnostníci bez udelenia prechodného pobytu (samozrejme za predpokladu, že sa na našom území budú zdržiavať legálne, napr. v rámci bezvízového styku).

U zahraničnej právnickej osoby vznikne oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky ku dňu zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku do Obchodného registra.

Výmaz subjektov z obchodného registra

Ďalšou zmenou, ktorú novela prináša, je výmaz z obchodného registra u nasledovných subjektov:

  • subjekty, ktoré sa podľa právnej úpravy po novele nezapisujú do obchodného registra (osoby pôvodne zapísané v podnikovom registri, fyzické osoby, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb);
  • osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladá sa ich úpadok na základe toho, že likvidátor si včas nesplnil novelou zavedenú povinnosť najneskôr do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020;
  • osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenských korún na euro ani do 1. decembra 2020;
  • podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie