Zmeny v obchodnom zákonníku od 1.10.2020

Dňa 22.10.2019 bol schválený zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník. Prijatím tohto zákona došlo k pomerne rozsiahlejšej novelizácii Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.10.2020. Vybrané zmeny si priblížime v nasledujúcom článku.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom

Prvá zo zmien, ktoré prináša novelizácia Obchodného zákonníka, sa týka povinnosti preukázať užívateľské právo k nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza sídlo spoločnosti zapisovanej do obchodného registra. Kým podľa pôvodnej právnej úpravy postačuje súhlas vlastníka (spoluvlastníkov) s obyčajným podpisom, po novom sa bude vyžadovať úradné osvedčenie podpisu / podpisov.

Podľa čl. I bod 1 zákona č. 390/2019 Z. z. bude vyžadovaný: „písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi“ …. to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností.“

Podnikanie zahraničných osôb

K zmene dochádza aj pri podnikaní zahraničných osôb. Zahraničnou osobou sa v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

Podľa doterajšej právnej úpravy vzniklo zahraničnej osobe (fyzickej aj právnickej) oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky zápisom do obchodného registra a zaniklo ku dňu výmazu z obchodného registra. To znamená, že v zmysle pôvodnej právnej úpravy bol potrebný zápis do obchodného registra aj v prípade živnostníkov – cudzincov, hoci u slovenských živnostníkov sa zápis do obchodného registra nevyžadoval.

Odo dňa účinnosti novely vznikne u zahraničnej fyzickej osoby oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky „ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“

Keďže k ohláseniu živnosti nie je potrebné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, táto zmena v praxi znamená, že cudzinci budú môcť u nás podnikať ako živnostníci bez udelenia prechodného pobytu (samozrejme za predpokladu, že sa na našom území budú zdržiavať legálne, napr. v rámci bezvízového styku).

U zahraničnej právnickej osoby vznikne oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky ku dňu zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku do Obchodného registra.

Výmaz subjektov z obchodného registra

Ďalšou zmenou, ktorú novela prináša, je výmaz z obchodného registra u nasledovných subjektov:

  • subjekty, ktoré sa podľa právnej úpravy po novele nezapisujú do obchodného registra (osoby pôvodne zapísané v podnikovom registri, fyzické osoby, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb);
  • osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladá sa ich úpadok na základe toho, že likvidátor si včas nesplnil novelou zavedenú povinnosť najneskôr do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020;
  • osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenských korún na euro ani do 1. decembra 2020;
  • podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie