Zápis cudzinca do obchodného registra (podnik zahraničnej osoby)

Fyzická osoba s trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (cudzinec) môže na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská osoba.

Ohlásenie živnosti cudzincom

Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničná osoba“) môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba. Na účely tohto zákona sa slovenskou fyzickou osobou rozumie fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky a slovenskou právnickou osobou právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Cudzinec fyzická osoba je oprávnená podať ohlásenie živnosti na príslušný živnostenský úrad. Ohlásenie sa podáva listinne alebo elektronicky na predpísanom tlačive. Elektronické tlačivo nájdete na stránke slovensko.sk.

K ohláseniu živnosti cudzinca sa okrem predpísaného tlačiva prikladá:

  • súhlas s miestom podnikania s úradne overeným podpisom väčšiny vlastníkov
  • výpis z registra trestov cudzinca (nie starší ako 90 dní, apostillovaný alebo superlegalizovaný s úradným prekladom do slovenského jazyka). Výpis je možné doložiť z materskej krajiny, ktorej je cudzinec občanom alebo aj zo Slovenska, ak má na Slovensku udelený pobyt aspoň 6 mesiacov (výpis je potrebné vyžiadať napríklad z pošty a doručiť živnostenskému úradu)
  • plnomocenstvo, ak ohlásenie podáva splnomocnenec.

Fyzické osoby sa do obchodného registra od 1.10.2020 nezapisujú. Viac si prečítate v našom príspevku.

Návrh na zápis cudzinca do obchodného registra (podnik zahraničnej osoby) do obchodného registra sa podával na tlačive č. 15.

Prílohami návrhu boli najmä:

  • rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,
  • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania (osvedčenie o živnostenskom podnikaní),
  • osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, alebo písomné vyhlásenie zahraničnej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie,
  • doklad o preukázaní vlastníckeho alebo užívacieho práva, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako miesta podnikania nevylučuje (napríklad nájomná zmluva) alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti do obchodného registra,
  • podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby,
  • čestné vyhlásenie.

Stanovy ani zakladateľský dokument zahraničnej osoby sa nevyžadujú.

Pozrite si náš videonávod ako vypísať návrh na zápis cudzinca do OR

Zápis cudzinca do obchodného registra – poplatky

Poplatok za zápis cudzinca (fyzickej osoby) do obchodného registra bol 150 EUR. V prípade, ak sa návrh podal elektronicky, poplatok sa znižoval na polovicu (75 EUR).

Zápis cudzinca do obchodného registra – lehota na rozhodnutie

Obchodný register mal na rozhodnutie lehotu 2 pracovných dní od podania návrhu a zaplatenia súdneho poplatku.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie