Zmeny v zákone o pobyte cudzincov – 1. časť

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 09.03.2017 |

Dňa 13.01.2017 bol NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona o pobyte cudzincov“).

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov – 1. časť

Hlavnou témou návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (ďalej len „smernica 2014/36/EU“) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (ďalej len „smernica 2014/66/EU“). Návrh zákona okrem toho spresňuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov na základe hodnotenia zo strany Komisie.

Prečítajte si aj: Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

V súvislosti s novelizáciou zákona o pobyte cudzincov sa navrhuje aj novelizácia ďalších zákonov a to zákona o službách zamestnanosti, Zákonníka práce a zákona o inšpekcii práce.

Smernica 2014/36/EU (sezónni pracovníci)

Smernica 2014/36/EU upravuje podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci. Zoznam odvetví, ktoré zahŕňajú činnosti závislé od striedania ročných období, bude upravený v samostatnej vyhláške.

Pre štátnych príslušníkov tretej krajiny vykonávajúcich sezónne zamestnanie, ktorých pobyt na území SR nepresiahne 90 dní, t.j. nepodliehajú vízovej povinnosti alebo žiadajú o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania podľa vízového kódexu, sa navrhuje pre vstup na trh práce v SR udeľovať povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania. Pre štátnych príslušníkov tretej krajiny vykonávajúcich sezónne zamestnanie, ktorých pobyt na území SR je viac ako 90 dní a najviac 180 dní a ktorí žiadajú o udelenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania podľa zákona o pobyte cudzincov, sa navrhuje vydávať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na žiadosť útvaru Policajného zboru.

V súvislosti s transpozíciou smernice 2014/36/EÚ sa v zákone o službách zamestnanosti navrhuje úprava podmienok udeľovania, odňatia a predĺženia povolenia na zamestnanie, podmienok vydávania a rušenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta k udeleniu prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania, úprava pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu, úprava povinností zamestnávateľa a sankcií za ich porušenie pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny na výkon sezónneho zamestnania a úprava náležitostí povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania. (Dôvodová správa k návrhu zákona, všeobecná časť)

Smernica 2014/66/EU (vnútropodnikový presun)

Táto smernica by mala zaviesť transparentný a zjednodušený postup prijímania zamestnancov presunutých v rámci podniku na základe spoločného vymedzenia pojmov a harmonizovaných kritérií. Cieľom smernice je uľahčovať mobilitu zamestnancov presunutých v rámci podniku v EÚ a znížiť administratívne zaťaženie spojené s výkonom práce vo viacerých členských štátoch.

V súvislosti s transpozíciou smernice 2014/66/EÚ sa v zákone o službách zamestnanosti určujú činnosti, ktoré môže štátny príslušník tretej krajiny vykonávať v rámci vnútropodnikového presunu na základe jednotného povolenia, ktoré vydáva príslušný útvar Policajného zboru na základe potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas/nesúhlas s jeho obsadením. Toto potvrdenie sa na účely vnútropodnikového presunu navrhuje vydávať bez posúdenia situácie na trhu práce. Štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú držiteľmi platného povolenia zamestnanca presunutého v rámci podniku vydaného členským štátom, sa v zmysle smernice povoľuje vstup do jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj pobyt presahujúci 90 dní a zamestnanie v týchto členských štátoch. (Dôvodová správa k návrhu zákona, všeobecná časť).

Zmeny súvisiace so spresnením transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov na základe hodnotenia zo strany Komisie.

Zmeny súvisiace so spresnením transpozície tejto smernice sa týkajú najmä pravidiel pri overovaní pozvania, zrýchľuje sa konanie o udelení prechodného pobytu pre špecifické kategórie cudzincov, ktorí zastupujú alebo pracujú pre centrum strategických služieb, alebo ktorí budú na základe podnikateľského zámeru realizovať na Slovensku inovatívny projekt.

Návrhom zákona sa napríklad spresňuje definícia účelového manželstva, pričom táto sa nevzťahuje na občanov EÚ, upravuje sa možnosť dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach, ustanovuje sa dlhšia lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o schengenské víza, navrhuje sa finančné zvýhodnenie pre cudzincov s inovatívnym projektom (finančné zabezpečenie vo výške 40násobku životného minima).

Podrobnosti ohľadne zmien týkajúcich sa pobytov cudzincov budú obsahom druhej časti nášho článku.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.