Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s koronavírusom

Dňa 09.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Uvedeným zákonom došlo aj k zmene zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“), ktorej cieľom je riešenie krízovej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Platnosť pobytu 

Podľa ustanovenia § 131i zákona o pobyte cudzincov: „Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“ 

Okrem toho štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. 

Podanie žiadosti 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa počas krízovej situácie zdržiava mimo územia Slovenskej republiky bude môcť podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí. 

Prílohy k žiadostiam na cudzineckej polícii 

Policajný útvar môže prijať k žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu doklady tvoriace prílohy žiadosti (ako doklady preukazujúce účel pobytu, bezúhonnosť, finančné zabezpečenie, finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti, zabezpečenie ubytovania, zdravotné poistenie, atď.) aj staršie ako 90 dní, ak v čase krízovej situácie, pre ktorú nemohol štátny príslušník tretej krajiny podať žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu, neboli staršie ako 90 dní a do podania žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu nedošlo k vycestovaniu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky. 

Lehoty 

Prijaté opatrenia sa dotkli aj viacerých lehôt zakotvených v zákone o pobyte cudzincov. 

Lehoty podľa § 36 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov, uplynutím ktorých dôjde k zániku prechodného pobytu (napr. 60 dní od zániku zamestnania pri prechodnom pobyte na účel zamestnania alebo 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky ak ide o prechodný pobyt na účel štúdia a pod.) sa predĺžia o obdobie trvania krízovej situácie. 

Rovnako o obdobie trvania krízovej situácie sa predĺži aj lehota, ktorú má držiteľ modrej karty na nájdenie nového pracovného miesta počas trvania nezamestnanosti. 

Okrem toho, že došlo k predĺženiu niektorých lehôt o obdobie trvania krízovej situácie, niektoré ďalšie lehoty počas krízovej situácie nebudú plynúť. 

Plynúť nebudú napr. nasledovné lehoty: 

  • lehota 30 dní odo dňa prevzatia preukazu o pobyte cudzinca na doloženie potvrdenia o zdravotnom postení (§ 32 ods. 9 zákona o pobyte cudzincov)
  • lehota 30 dní odo dňa prevzatia preukazu o pobyte cudzinca na doloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (§ 32 ods. 10, § 38 ods. 8, § 45 ods. 4, § 47 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov)
  • lehota 30 dní na doloženie pracovnej zmluvy žiadateľa o vydanie modrej karty, ktorý odovzdal písomný prísľub zamestnávateľa (§ 38 ods. 9 zákona o pobyte cudzincov)
  • lehota 30 dní, ktorú má rodinný príslušník občana Európskej únie na podanie žiadosti o vydanie dokladu o pobyte (§ 70 ods. 9 zákona o pobyte cudzincov)
  • lehota 5 pracovných dní na hlásenie zmeny mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade (§ 111 ods. 1 písm. g) zákona o pobyte cudzincov)
  • lehota 5 pracovných dní na hlásenie straty, krádeže alebo poškodenia cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa zákona o pobyte cudzincov (§ 111 ods. 1, písm. i) zákona o pobyte cudzincov)
  • lehota 5 pracovných dní na požiadanie o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti (§ 111 ods. 1 písm. q) zákona o pobyte cudzincov) a iné

Podľa § 131i ods. 10 zákona o pobyte cudzincov: „Ministerstvo vnútra môže odpustiť aj zmeškanie inej lehoty podľa zákona o pobyte cudzincov, ak lehota uplynula počas trvania krízovej situácie.“ 

Podmienky obnovenia prechodného pobytu na účel podnikania 

Podmienka preukázať zdanený príjem vo výške dvadsaťnásobku životného minima podnikateľa – fyzickej osoby žiadajúceho o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania a podmienka preukázať zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých koná za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima u fyzickej osoby, ktorá koná v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a žiada o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania (§ 34 ods. 6 a 7 zákona o pobyte cudzincov): „sa neuplatnia, ak štátny príslušník tretej krajiny preukazuje splnenie podmienok podľa § 34 ods. 6 alebo 7 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, počas ktorého trvala krízová situácia, ak štátny príslušník tretej krajiny predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie