Zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru)

V zmysle platných právnych predpisov je vlastník oprávnený za svojho života nakladať so svojím majetkom. To znamená, že vlastník veci je oprávnený ju za svojho života predať, dať do nájmu, prípadne aj darovať. Pokiaľ je výlučným vlastníkom veci, nebráni mu s jej nakladaním ani skutočnosť, že s tým nesúhlasia napríklad jeho potomkovia, či iný príbuzní. Darovaciu zmluvu upravuje Občiansky zákonník. Túto úpravu je však možné použiť aj v rámci obchodnoprávnych vzťahov pri darovaní medzi podnikateľmi.

Kedy je darovacia zmluva neplatná?

Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. To platí aj v prípade darovacej zmluvy. 

Základným znakom darovacej zmluvy je bezodplatnosť. 

Tiež upozorňujeme na to, že ani darovanie veci, ktorá spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (darovanie medzi manželmi) jedným manželom druhému nie je možné. 

Ak máte záujem žiadať vrátenie daru, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Neplatnosť darovacej zmluvy by mohla byť posudzovaná aj v prípade simulovaného právneho úkonu (napríklad kúpna zmluva za euro).  

Neplatná by bola aj darovacia zmluva, ktorou by sa malo plniť až po smrti darcu (donatio mortis causa). 

Ešte uvádzame, že chyby v písaní a počítaní, ak je význam právneho úkonu nepochybný, nespôsobujú neplatnosť darovacej zmluvy. 

Zrušenie darovacej zmluvy (zánik darovania) a vrátenie daru 

Tak obdarovaný, ako aj darca, môžu za určitých podmienok vrátiť, prípadne žiadať vrátenie daru. 

Podľa Občianskeho zákonníka je obdarovaný oprávnený vec vrátiť, ak má vady, na ktoré ho darca neupozornil pri ponuke daru, na čo bol v zmysle zákona povinný. 

Darca zas môže žiadať vrátenie daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Môže ísť napríklad o fyzické násilie, slovné útoky vo forme nadávok, neposkytnutie pomoci a podobne. V praxi sa často rieši, ktorý úkon je možné považovať za taký, ktorý hrubo porušuje dobré mravy. Je potrebné uviesť, že základným predpokladom je, že takýto úkon musí v zmysle zákona smerovať buď voči obdarovanému alebo členom jeho rodiny. Preto vrátenie daru nebude možné požadovať, ak obdarovaný vedie neusporiadaný život alebo naložil s darom proti vôli darcu. Okrajovo však uvádzame, že je možné aj účelové darovanie, keď sa v darovacej zmluve presne určí aj účel daru a nakladanie s ním a pre prípad porušenia sa dohodnú sankcie (napr. rozväzovacia podmienka). 

V zmysle odbornej právnej literatúry (Fekete, I.: Občiansky zákonník Veľký komentár. 2. Diel. Euro Kódex, 2011) si môžu zmluvné strany v darovacej zmluve dohodnúť aj ďalšie dôvody na zrušenie darovacej zmluvy „napr. o dojednanie, že obdarovaný vráti darovanú vec, keď sa podstatný spôsobom zmení osobná (bezdetnému darcovi sa narodí dieťa alebo sa darca ožení) alebo hospodárska situácia (napr. darca sa v dôsledku ťaživej hospodárskej situácie, ktorú nezavinil, dostane do hmotnej núdze.“ Pokiaľ nastanú dôvody, aby sa darca mohol domáhať vrátenia daru, je potrebné adresovať výzvu obdarovanému a v prípade, ak nebude úspešná a obdarovaný dobrovoľne nevráti dar, treba podať žalobu na súd. Pokiaľ darca žiada o vrátenie nehnuteľnosti, výzva musí byť písomná. Písomnú výzvu však odporúčame v každom prípade, aj keď to zákon nevyžaduje, z dôvodu ďalšieho dokazovania. Vo výzve odporúčame tiež presne špecifikovať, v čom darca vidí hrubé porušenie dobrých mravov. Pokiaľ bolo darcov viac a boli spoluvlastníkmi veci, musia výzvu adresovať spoločne. Uvedené platí aj v prípade manželov (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 22 Cdo 2731/2000). Ak už jeden z manželov nežije, môže tak urobiť pozostalý manžel (Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 255/2007). 

Napadnutie darovacej zmluvy po smrti darcu 

Aj napriek tomu, že osoba môže za svojho života nakladať so svojím majetkom, nastávajú prípady, keď dedičia chcú napadnúť darovaciu zmluvu.

Okrem vyššie uvedených dôvodov, najčastejšie dedičia napádajú, že darca (poručiteľ) nemal spôsobilosť na právne úkony keď darovaciu zmluvu podpisoval alebo darca trpel duševnou poruchou, ktorá ho robila na uzavretie darovacej zmluvy neschopnou. 

Ako je možné napadnúť darovaciu zmluvu 

Darovaciu zmluvu je možné napadnúť súdnou cestou žalobou podanou na súd. V žalobe je potrebné uviesť okrem iného dôvody, pre ktoré by mala byť darovacia zmluva neplatná. Dôvody nestačí len vymenovať, ale navrhovateľ ich musí v priebehu súdneho konania aj dokázať. Napríklad, ak darca trpel chorobou, ktorá ho robila na uzavretie darovacej zmluvy neschopnou, bude potrebné v súdnom konaní preukázať uvedené napríklad výsluchom ošetrujúceho lekára darcu, lekárskymi záznamami či znaleckým posudkom, ktorý bol za života poručiteľa vyhotovený.

Tip

Doplnenie ďalších skutočností preukazujúcich hrubé porušenie dobrých mravov v žalobe o vrátenie daru je zmenou žaloby

Pokiaľ by žalobca hrubé porušenie dobrých mravov chcel preukázať ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, doplnenie rozhodujúcich skutočností tvrdených v žalobe je zmenou žaloby v zmysle § 140 ods. 2 CSP, nakoľko ide o zmenu v skutkovom stave. (zdroj: epi.sk)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie