Agentúra dočasného zamestnávania a dočasné pridelenie

Dňa 01.05.2013 nadobudol účinnosť novela zákona č. 96/2013 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle tejto novely sa upravuje § 29 ods. 1, v zmysle ktorého sa upravuje definícia agentúry dočasného zamestnávania ako aj dočasného pridelenia.

Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu.

Ak sa nepreukáže inak, za dočasné pridelenie sa považuje aj činnosť, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, na základe iného právneho vzťahu ako je vzťah založený podľa osobitného predpisu (Zákonníka práce) pre inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu, ak:

  1. iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel pokyny
  2. táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a jej pra- covnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevaž- ne vykonáva na zariadeniach inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a
  3. ide o činnosť, ktorú má iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapí- sanú v príslušnom registri

Agentúra dočasného zamestnávania a zmeny Zákonníka práce od 01.01.2013

S účinnosťou od 01.01.2013 je agentúra dočasného zamestnávania oprávnená sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len “užívateľský zamestnávateľ”).

Tým sa eliminovala možnosť agentúr dočasného zamestnávania dočasne prideliť k užívateľskému zamestnávateľovi osobu zamestnanú inak ako na základe pracovnej zmluvy.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie