Dohoda o dočasnom pridelení, pracovná zmluva s ADZ

Chcete ako zamestnávateľ požičať svojich zamestnancov inému zamestnávateľovi? Prečítajte si, aké máte ako zamestnávateľ povinnosti pri personálnom leasingu a aké zmluvy a s kým je potrebné uzavrieť. 

Pokiaľ chce zamestnávateľ dočasne prideľovať svojich zamestnancov k inému zamestnávateľovi, musí uzavrieť dohodu o dočasnom pridelení s užívateľským zamestnávateľom podľa § 58a Zákonníka práce. 

So zamestnancami sa zas vyžaduje uzavretie písomnej dohody o dočasnom pridelení. Tá musí obsahovať zákonné náležitosti popísané v § 58 ods. 5 Zákonníka práce. So zamestnancami má zamestnávateľ pritom uzavretú aj pracovnú zmluvu

„Inštitút dočasného pridelenia funguje na základe dvoch zmluvných vzťahov, a to:

 1. zmluvný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom/agentúrou dočasného zamestnávania a
 2. zmluvný vzťah uzatvorený podľa § 58a Zákonníka práce medzi zamestnávateľom/agentúrou dočasného zamestnávania a subjektom, ktorý si zamestnanca dočasne požičiava (užívateľským zamestnávateľom)

Uvedené dva zmluvné vzťahy fungujú na základe samostatných zmlúv. Ide o dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnancom a zamestnávateľom a pracovnú zmluvu s dojednaním o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania podľa § 58 Zákonníka práce. Druhou zmluvou je zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58a Zákonníka práce medzi zamestnávateľom/agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom.“ (Tkáč, V. A kol.: Zákonník práce – komentŕa. Wolters Kluwer. 2014) 

Medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom sa neuzatvára žiadna zmluva a teda nevzniká medzi nimi pracovný pomer. 

Ktorých zamestnancov a kedy možno dočasne prideliť? 

Upozorňujeme, že dočasné pridelenie je možné len pri zamestnancoch v pracovnom pomere. Dočasne prideliť tak nie je možné „dohodárov“ (zákaz prideľovania dohodárov a študentov), nakoľko podľa Zákonníka práce sú dohody uzatvárané na výkon prác mimo pracovného pomeru. 

Ako zamestnávateľ môžete prideľovať svojich zamestnancov len v prípade objektívnych prevádzkových dôvodov. 

Zároveň môže zamestnávateľ prideľovať zamestnancov najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru. 

Pracovná zmluva medzi ADZ a zamestnancom 

Pokiaľ má spoločnosť udelené povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania a chce prideľovať agentúrnych zamestnancov, priblížime vám niekoľko špecifík. S agentúrnymi zamestnancami musíte uzavrieť pracovnú zmluvu, v ktorej sa zaviažete zabezpečiť zamestnancom dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa v nej aj podmienky zamestnania. 

Ak bude pracovná zmluva uzavretá na určitú dobu, musíte v nej uviesť aj ďalšie náležitosti (okrem základných uvedených v § 42 Zákonníka), a to:

 • názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa
 • deň, keď dočasné pridelenie vznikne
 • dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo
 • druh práce
 • miesto výkonu práce
 • mzdové podmienky a
 • podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia

Zároveň pri pracovnom pomere na určitú dobu ADZ určí dobu trvania tohto pracovného pomeru dátumom jeho skončenia. 

Na čo si dať pozor pri dočasnom prideľovaní zamestnancov? 

K ďalším obmedzenia patrí:

 • zákaz dohodnúť pridelenie zamestnanca na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu
 • zákaz ďalšieho pridelenia zamestnanca užívateľským zamestnávateľom, ku ktorému je zamestnanec pridelený
 • možnosť dohodnúť dočasné pridelenie najdlhšie len na 24 mesiacov (výnimka: dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce)
 • predĺženie dočasného pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi, a to aj opätovne, v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát. Platí to aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi. (výnimka: dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce)
 • povinnosť vedenia evidencie dočasne pridelených zamestnancov užívateľským zamestnávateľom; náležitosti sú upravené v § 58 ods. 16 Zákonníka práce

Isté obmedzenie sú aj v prípade prideľovania príslušníkov tretích krajín.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie