Dohoda o dočasnom pridelení, pracovná zmluva s ADZ

Chcete ako zamestnávateľ požičať svojich zamestnancov inému zamestnávateľovi? Prečítajte si, aké máte ako zamestnávateľ povinnosti pri personálnom leasingu a aké zmluvy a s kým je potrebné uzavrieť. 

Pokiaľ chce zamestnávateľ dočasne prideľovať svojich zamestnancov k inému zamestnávateľovi, musí uzavrieť dohodu o dočasnom pridelení s užívateľským zamestnávateľom podľa § 58a Zákonníka práce. 

So zamestnancami sa zas vyžaduje uzavretie písomnej dohody o dočasnom pridelení. Tá musí obsahovať zákonné náležitosti popísané v § 58 ods. 5 Zákonníka práce. So zamestnancami má zamestnávateľ pritom uzavretú aj pracovnú zmluvu

„Inštitút dočasného pridelenia funguje na základe dvoch zmluvných vzťahov, a to:

 1. zmluvný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom/agentúrou dočasného zamestnávania a
 2. zmluvný vzťah uzatvorený podľa § 58a Zákonníka práce medzi zamestnávateľom/agentúrou dočasného zamestnávania a subjektom, ktorý si zamestnanca dočasne požičiava (užívateľským zamestnávateľom)

Uvedené dva zmluvné vzťahy fungujú na základe samostatných zmlúv. Ide o dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnancom a zamestnávateľom a pracovnú zmluvu s dojednaním o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania podľa § 58 Zákonníka práce. Druhou zmluvou je zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58a Zákonníka práce medzi zamestnávateľom/agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom.“ (Tkáč, V. A kol.: Zákonník práce – komentŕa. Wolters Kluwer. 2014) 

Medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom sa neuzatvára žiadna zmluva a teda nevzniká medzi nimi pracovný pomer. 

Ktorých zamestnancov a kedy možno dočasne prideliť? 

Upozorňujeme, že dočasné pridelenie je možné len pri zamestnancoch v pracovnom pomere. Dočasne prideliť tak nie je možné „dohodárov“ (zákaz prideľovania dohodárov a študentov), nakoľko podľa Zákonníka práce sú dohody uzatvárané na výkon prác mimo pracovného pomeru. 

Ako zamestnávateľ môžete prideľovať svojich zamestnancov len v prípade objektívnych prevádzkových dôvodov. 

Zároveň môže zamestnávateľ prideľovať zamestnancov najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru. 

Pracovná zmluva medzi ADZ a zamestnancom 

Pokiaľ má spoločnosť udelené povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania a chce prideľovať agentúrnych zamestnancov, priblížime vám niekoľko špecifík. S agentúrnymi zamestnancami musíte uzavrieť pracovnú zmluvu, v ktorej sa zaviažete zabezpečiť zamestnancom dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa v nej aj podmienky zamestnania. 

Pracovná zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú. Ak bude pracovná zmluva uzavretá na určitú dobu, musíte v nej uviesť aj ďalšie náležitosti (okrem základných uvedených v § 42 Zákonníka), a to:

 • názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa
 • deň, keď dočasné pridelenie vznikne
 • dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo
 • druh práce
 • miesto výkonu práce
 • mzdové podmienky a
 • podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia

Zároveň pri pracovnom pomere na určitú dobu ADZ určí dobu trvania tohto pracovného pomeru dátumom jeho skončenia. 

V praxi tak môžu nastať dve najčastejšie situácie:

 • ADZ zamestná zamestnanca na konkrétnu zákazku. ADZ dohodne s užívateľským zamestnávateľom dočasné pridelenie zamestnanca na určitú dobu dočasného pridelenia, na túto zákazku nájde zamestnanca a uzatvorí s ním pracovnú zmluvu na dobu určitú (na dobu, ktorú má trvať dočasné pridelenie). Keďže ide o pracovnú zmluvu na dobu určitú uvedie sa v pracovnej zmluve aj názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň vzniku dočasného pridelenia, doba dočasného pridelenia, podmienky jednostranného skončenia výkonu. V takýchto prípadoch sú tieto údaje spravidla známe, keďže zamestnanec bol prijatý do pracovného pomeru v súvislosti s dočasným pridelením na konkrétnu zákazku.
 • ADZ zamestná zamestnanca na dobu neurčitú, počíta s tým, že počas trvania pracovného pomeru môže byť zamestnanec dočasne pridelený k viacerým užívateľským zamestnávateľom, v takomto prípade sa náležitosti uvedené vyššie v pracovnej zmluvy neuvádzajú.

Upozorňujeme, že ustanovenia v pracovnej zmluve je potrebné dojednať tak, aby korešpondovali aj so znením dohody o dočasnom pridelení uzatváranej medzi ADZ a zamestnancom a zmluvy do dočasnom pridelení uzatváranej medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom.

Na čo si dať pozor pri dočasnom prideľovaní zamestnancov? 

K ďalším obmedzenia patrí:

 • zákaz dohodnúť pridelenie zamestnanca na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu
 • zákaz ďalšieho pridelenia zamestnanca užívateľským zamestnávateľom, ku ktorému je zamestnanec pridelený
 • možnosť dohodnúť dočasné pridelenie najdlhšie len na 24 mesiacov (výnimka: dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce)
 • predĺženie dočasného pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi, a to aj opätovne, v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát. Platí to aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi. (výnimka: dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce)
 • povinnosť vedenia evidencie dočasne pridelených zamestnancov užívateľským zamestnávateľom; náležitosti sú upravené v § 58 ods. 16 Zákonníka práce

Isté obmedzenie sú aj v prípade prideľovania príslušníkov tretích krajín.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie