Agentúra práce (ADZ) v Čechách

V Českej republike je agentúra práca oprávnená dočasne prideľovať na výkon práce tiež cudzincov.

Českej republike je agentúra práca oprávnená dočasne prideľovať na výkon práce u užívateľov tiež cudzincov (teda osoby mimo EÚ) s pracovným oprávnením, s výnimkou vyplývajúcou z ustanovenia § 1 nariadenia vlády č. 64/2009 („Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení. Příloha Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje 721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení 751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci 753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech 812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru 815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 821 Montážní dělníci výrobků a zařízení 833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají 834 Obsluha pojízdných zařízení.“)

Potrebujete na Slovensku založiť alebo chcete odkúpiť agentúru dočasného zamestnávania? Kontaktujte nás na 0915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk

Obmedzenia spočívajúce v dĺžke pôsobenia agentúry práce na trhu v Českej republike nie je zavedené.

Žiadosť o vydanie povolenia na ADZ v Českej republike

Pre získanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania je potreba podať písomnú žiadosť pre príslušnú formu sprostredkovania, pričom existujú tieto 3 formy:

 1. vyhľadávanie zamestnania pre fyzickú osobu a vyhľadávanie zamestnancov pre zamestnávateľov
 2. zamestnávanie fyzických osôb za účelom výkonu ich práce pre užívateľa (t.j. pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prácu prideľuje a dohliada na jej prevedenie)
 3. poradenská a informačná činnosť v oblasti pracovných príležitostí

Žiadosť sa podáva zvlášť pre činnosť uvedenú pod písm. a) a c) a pre činnosť uvedenú pod písmenom b) s variantmi pre sprostredkovanie zamestnania občanov EÚ, cudzincov (tj. občanov mimo EÚ) a sprostredkovanie zamestnania do zahraničia s tým, že je potrebné už v žiadosti zvoliť požadované varianty.

K žiadosti pre ADZ v Čechách sa dokladá predovšetkým:

 1. výpis z obchodného registra žiadajúcej právnickej osoby (agentúry práce)
 2. doklady o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu (najmä zápočtový list či pracovná zmluva s overenými podpismi, ak ide o zamestnancov, alebo výpis z obchodného registra, ak ide o konateľa)
 3. doklad o vzdelaní zodpovedného zástupcu (u zahraničných diplomov, maturitných vysvedčení a pod. je vyžadovaná ich nostrifikácia v ČR)
 4. výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu (nesmie byť starší ako 3 mesiace)
 5. písomné vyhlásenie zodpovedného zástupcu o jeho súhlase s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu
 6. adresy pracovísk, ktoré budú vykonávať sprostredkovanie zamestnania
 7. plná moc pre právneho zástupcu

Zodpovedný zástupca pre agentúru dočasného zamestnávania v Česku

Zodpovedný zástupca je konkrétna fyzická osoba garantujúca, že agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) v Českej republike bude činnosť sprostredkovanie zamestnania vykonávať v súlade s právnymi predpismi a musí byť buď zamestnancom alebo štatutárnym orgánom. Táto osoba môže byť vymenovaná do funkcie zodpovedného zástupcu len pri jednej právnickej osoby a nesmie byť súčasne držiteľom povolenia na sprostredkovanie zamestnania ako fyzická osoba.

Zodpovedný zástupca musí spĺňať najmä podmienku:

 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • musí byť svojprávny
 • bezúhonný
 • odborne spôsobilý
 • musí mať bydlisko na území Česka

Za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie (v ľubovoľnom odbore) a najmenej dvojročnú odbornú prax v (i) oblasti sprostredkovania zamestnania, ktorú získala napr. ako zamestnanec na úrade práce či zamestnanec / konateľ v spoločnosti, ktorá už je agentúrou práce, alebo (ii) v odbore, pre ktorý má byť povolenie na sprostredkovanie zamestnania povolené – ak budete chcieť agentúra práce sprostredkovávať zamestnanie napr. v odbore stavebníctva, je nutné doložiť praxi zodpovedného zástupcu v tomto odbore (za predpokladu, že nemá prax v oblasti sprostredkovania zamestnania), tzn., že sa vyžaduje, aby bol zodpovedný zástupca aspoň 2 roky zamestnaný / konateľom v spoločnosti, ktorá má v živnostenskom registri uvedenú dobu ohlásenie živnosti „prípravné a dokončovacie stavebné práce, špecializované stavebné práce“; ak by agentúra práca chcela sprostredkovávať zamestnanie napr. v oblasti kamiónovej dopravy, musel by mať zodpovedný zástupca prax v oblasti cestnej motorovej dopravy (za predpokladu, že nemá prax v oblasti sprostredkovania zamestnania); zásadne platí, že zodpovedný zástupca musí mať prax v každom odbore uvedenom v žiadosti o povolenie na sprostredkovanie zamestnania, ak je žiada o povolenie na sprostredkovanie zamestnania pre viacerých odborov. U fyzickej osoby so stredným vzdelaním s maturitou alebo vyšším odborným vzdelaním (v ľubovoľnom odbore) sa vyžaduje aspoň päťročná odborná prax v jednej z vyššie uvedených oblastí.

Poplatky

 • Správny poplatok za vydanie povolenia – 25.000,- Kč
  a je potrebné zložiť kauciu 500.000,-Kč
 • Naša odmena za založenie organizačnej zložky alebo s.r.o. a získanie povolenia pre agentúru práce – 2.200 EUR bez DPH

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie